Medzinárodné vzťahy

Charakteristika študijného programu:

Študijný program 3.1.5. Medzinárodné vzťahy je zostavený zo študijných predmetov tak, aby pripravil absolventa na štúdium II. stupňa, alebo do praxe na pozície vhodné pre tento stupeň vzdelania. Obsah študijného programu je zostavený tak, aby absolvent bakalárskeho štúdia získal orientáciu a prehľad v základných kategóriách politológie, ekonómie, histórie, medzinárodných vzťahov, ekonomickej geografie, diplomacie a práva, so zreteľom na právo vnútroštátne, medzinárodné a európske.

Profil absolventa:

Absolventi bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy, ako prvého stupňa vysokoškolského štúdia, budú spôsobilí v praxi vykonávať činnosť najmä v týchto inštitúciách:

 • v štátnych orgánoch Slovenskej republiky pre zahraničné styky, ako je Ministerstvo zahraničných vecí SR, diplomatické a konzulárne úrady Slovenskej republiky v zahraničí,
 • v medzinárodných organizáciách, v ktorých je Slovenská republika členom,
 • iné pozície v rámci štátnej správy a samosprávy,
 • vo vládnych a  mimovládnych organizáciách s aktivitami týkajúcimi sa zahraničia.

Absolvent:

 • získa základné teoretické vedomosti zo spoločenskovedných disciplín, z oblasti medzinárodných vzťahov, pochopí základné súvislosti formovania medzinárodných vzťahov, integračných procesov v rámci Európskej únie,  
 • naučí sa rozumieť hlavným trendom vo vývoji svetovej politiky a diplomacie, hodnotiť strategické ciele a aktivity najvplyvnejších aktérov svetovej politiky, najmä USA, Ruska, OSN, EÚ a NATO,
 • si osvojí si problematiku spojenú s fenoménom globálneho terorizmu.

Absolvent získa schopnosť syntetizovať a analyzovať teoretické a empirické poznatky z oblasti medzinárodných vzťahov, porovnávať základné ukazovatele z daného študijného odboru. Dokáže sa orientovať v programoch a dokumentoch najvýznamnejších štátov a medzinárodných organizácií. Bude schopný hodnotiť ich zahraničnopolitické ciele a ambície a význam dôležitých udalostí vo svete.

Vzorový študijný plán:

Medzinárodné vzťahy - Bc. - Denné štúdium - Študijný plán pre AR 2014-2015
Medzinárodné vzťahy - Bc. - Externé štúdium - Študijný plán pre AR 2014-2015

Stručná charakteristika povinných študijných predmetov:

 • Základy práva

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými pojmami, kategóriami a problémami práva tým, že vyberá z nich tie najdôležitejšie, najmä všeobecné problémy, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva, ale aj ekonomické a politické vedy. Študentom tak umožní, aby ich pri budúcom štúdiu jednotlivých právnych, ekonomických a politických odvetví, ktoré sa premietajú do jednotlivých študijných programov a v rámci nich do jednotlivých študijných predmetov, pochopili vo vzájomných systémových súvislostiach a väzbách. Tým chce umožniť pochopenie významu práva a jeho miesta v živote človeka a spoločnosti.

 • Medzinárodná politika

Cieľom predmetu je objasniť študentom medzinárodný kontext spoločenských vzťahov, ktorých poznávanie je predmetom výučby. Študenti sa oboznámia so základnou charakteristikou predmetu Medzinárodná politika, budú vedieť objasniť aktuálnosť historických udalostí, ktoré sú relevantné pre súčasnosť.

 • Medzinárodné vzťahy

Cieľom predmetu je uviesť  študentov do problematiky štúdia medzinárodných vzťahov. Posilniť vedomie súvislostí v medzinárodnopolitickom vývoji, oboznámiť ich zo základnými pojmami medzinárodných vzťahov, so stručnou históriou vývoja, ako aj nadväznosť a súvislosť so základnými inštitútmi medzinárodného práva.

 • Politológia

Cieľom predmetu je oboznámiť študenta s mechanizmom fungovania politických a straníckych systémoch v najrozvinutejších štátoch sveta. Motivovať k aktívnemu sledovaniu politickej reality a vysvetliť jej analytické hodnotenie prostredníctvom vedecky podložených metód, resp. rozvinutého politického myslenia. Študent predmetu by sa mal oboznámiť s fungovaním inštitúcií a mechanizmov v demokratických a nedemokratických štátoch.

 • Cudzí jazyk I /anglický, ruský, francúzsky, nemecký, taliansky/

Cieľom vyučovania cudzieho jazyka je pripraviť študentov na zvládnutie základov uvedeného jazyka. Rozvíjať komunikatívnu kompetenciu študentov v nasledovných oblastiach: dohovoriť sa v bežných situáciách, osvojovanie gramatiky a slovnej zásoby, viesť jednoduchý rozhovor o veciach každodenného života, nácvik porozumenia počutého textu a rozumieť jednoduchšiemu cudzojazyčnému prejavu, čítať, i keď s pomocou slovníka jednoduchšie cudzojazyčné texty, písanie rôznych jednoduchých textov, poskytnúť študentom základnú orientáciu v terminológii zvoleného jazyka. Ďalej čítanie vybraných bežných textov, rozvíjanie slovnej zásoby a rozširovanie gramatiky. Rozvíjať komunikatívnu kompetenciu  študentov. Osvojenie si základov jazyka v rámci daných tematických okruhov. Cieľom je dosiahnuť stupeň B2 (z hľadiska stupnice v Spoločnom európskom referenčnom rámci).

 • Makroekonómia

Cieľom štúdia tohto predmetu je získanie teoretických vedomostí z makroekonómie, tak aby študenti nadobudli schopnosť posudzovať a riešiť teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva a tvorivým spôsobom aplikovať získané poznatky v hospodárskej praxi.

 • Ekonomická geografia

Cieľom predmetu je regionálno-geografická analýza hospodárstva sveta. Dôraz je kladený na charakteristiku ekonomických (hospodárskych) vzťahov, hospodárskych integrácií a hospodárskych systémov. Snahou je systematizácia poznatkov vo forme regionálnych typológií štátov na základe jednotlivých sektorov hospodárstva, ako i na základe stupňa ekonomického rozvoja.

 • Dejiny sveta a Slovenska

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnou líniou vývoja verejnej správy a práva v euro-americkom civilizačnom kontexte. Predpokladom úspešného zvládnutia predmetu je pomerne dobrá znalosť všeobecných a politických dejín.

 • Medzinárodné právo verejné

Cieľom predmetu v užšom zmysle  je oboznámiť študenta  so všeobecnými  inštitútmi a odvetviami medzinárodného verejného práva.  Študenti sú v rámci tohto predmetu oboznámení s definíciou pojmu medzinárodného verejného práva, so všeobecnými inštitútmi medzinárodného práva verejného, ako sú subjekty, pramene, pravidlá a kodifikácia  medzinárodného práva verejného. Ďalej je pozornosť venovaná vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho práva, inštitútu zodpovednosti a donúteniu (sankciám) v medzinárodnom práve. Ide teda o vysvetlenie všetkých podstatných inštitútov všeobecnej časti medzinárodného práva verejného. V rámci predmetu je zaradená i výučba problematiky pokojného riešenia medzinárodných sporov a medzinárodného zmluvného práva, ktoré síce tradične patria do osobitnej časti medzinárodného verejného práva, avšak veľmi úzko nadväzujú na inštitúty všeobecnej časti, keďže svojim predstavujú základ pre aplikáciu ostatných odvetví osobitnej časti medzinárodného verejného práva.

 • Medzinárodné organizácie

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so vznikom medzinárodných organizácií, s podmienkami členstva v medzinárodných organizáciách, o fungovaní medzinárodných organizácií a o členstve Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách. Osobitná pozornosť je venovaná významným medzinárodným organizáciám – OSN, EÚ, RE, OECD, WTO a iné.

 • Politický systém

V rámci predmetu Politický systém SR sa študenti oboznámia s historickým vývojom politického systému na území Slovenska. Ďalej sa študent  zoznámi s právnou úpravou jednotlivých súčastí politického systému SR. Získajú podrobné znalosti o ústavnej resp. zákonnej úprave jednotlivých inštitúcií a inštitútov slovenského politického systému, počnúc najvyššími štátnymi orgánmi, politickými stranami a občianskymi združeniami a končiac zákonnou úpravou fungovania súdnej moci v Slovenskej republike.

 • Základy diplomacie

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základmi diplomacie, konzulárnej služby, ako vysoko špecializovanej činnosti určitého druhu zahraničnej politiky štátu, s jej štruktúrou a tiež i praxou. Študenti by si mali osvojiť poznatky, ako sa v rámci diplomacie a cez ňu realizuje zahraničná politika štátu, vytvára sa systém spolupráce a dobrých medzinárodných vzťahov.

 • Dejiny svetovej politiky

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s vývojom svetovej politiky s dôrazom na politické udalosti v 20. storočí, ktoré mali pre spoločensko-politický vývoj rozhodujúci vplyv. Prednášky sú zamerané na medzinárodnú politiku i medzinárodné vzťahy a kladú dôraz na vnútropolitický vývoj kľúčových krajín v kontexte medzinárodnej politiky a vojnových konfliktov v danom regióne. Ide o prehľad udalostí medzinárodnej politiky, medzinárodných vzťahov vrátane terorizmu, vojen a konfliktov. Súčasťou prednášok i seminárov je aj poukázanie na najväčšie genocídy v moderných dejinách ľudstva.

 • Právo Európskej únie

Cieľom predmetu je poskytnutie základných informácií o práve Európskej únie, prameňoch práva, inštitúciách, vrátane jeho vzťahu k právnym poriadkom členských štátov a medzinárodnému právu verejnému. Predmet poskytuje nosné informácie o právnom rámci spoločného trhu, ostatných spoločných politík a vonkajších vzťahov Európskej únie.

 • Seminár k bakalárskej práci I

Cieľom seminára je metodické usmerňovanie písania bakalárskej práce do podoby uceleného projektu zodpovedajúcemu požiadavkám daného stupňa štúdia. Pre napísanie kvalitnej bakalárskej práce je potrebné zvládnuť základné metodické znalosti o tvorbe bakalárskej kvalifikačnej práce. Študent musí byť schopný samostatne pracovať, na primeranej odbornej úrovni, spracovať zvolenú tému, kriticky hodnotiť danú problematiku, pracovať s odbornou literatúrou ako aj využívať odbornú terminológiu, princípy citácie, parafrázovanie a prácu s bibliografickými odkazmi.

 • Svetová ekonómia

Cieľom predmetu je poskytnúť aktuálny prehľad o svetovom hospodárskom dianí a jeho vplyve na národné hospodárstva. Svetová ekonómia je predmet, ktorý sa venuje  vybraným sektorom svetového hospodárstva s dôrazom na svetové prírodné zdroje, finančné zdroje, svetové poľnohospodárstvo, priemysel a služby.

 • História diplomacie

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s najvýznamnejšími udalosťami a osobnosťami, ktoré sa podieľali na formovaní dejín diplomacie. Predmet sa zameriava na oboznámenie študentov s historickými prvopočiatkami diplomacie v starovekých civilizáciách až po formovanie diplomacie 20. storočia.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
Tajomník ústavu politických vied a ústavu ekológie a environmentálnych vied
tel.: +421 34 69 652 27
email: j.vlcej@sevs.sk