Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku

Základné poslanie Univerzity tretieho veku

V rámci celoživotného vzdelávania organizuje Stredoeurópska vysoká škola v Skalici záujmové nekvalifikačné štúdium na Univerzite tretieho veku, ktorého cieľom je poskytovať možnosti prehlbovania a dopĺňania získaných znalostí.

Základným poslaním Univerzity tretieho veku pri Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici (ďalej len „UTV SEVŠ“) je otvorenie vysokoškolských zdrojov poznatkov, vedomostí a zručností osobám v seniorskom  veku a medzigeneračný dialóg. Cieľom vzdelávacieho programu je poskytovať seniorom možnosť, aby sa kvalifikovane a na vysokoškolskej úrovni mohli systematicky zoznamovať s najnovšími poznatkami z oblasti vedy, politiky, histórie a kultúry. UTV SEVŠ plní tiež výraznú sociálnu funkciu a motivuje poslucháčov – seniorov k duševne prospešnej aktivite.

Štúdium na UTV SEVŠ je trojročné so začiatkom v príslušnom akademickom roku. Vyučovanie prebieha formou 12 prednášok uskutočňovaných v priebehu mesiacov október až jún s osobitým tematickým zameraním pre každý akademický rok. Počas akademického roka sú realizované prednášky pre poslucháčov UTV SEVŠ z vedných oblastí medzinárodné vzťahy, právo, ekológia, životné prostredie a manažment, v ktorých má SEVŠ akreditované vysokoškolské študijné programy. Poslucháči sa oboznamujú s viacerými aktuálnymi spoločenskými témami a problémami. Témy jednotlivých prednášok sú vyberané s cieľom čo najviac zaujať  poslucháčov a rozšíriť ich znalosti o danej problematike. Prednášajúcimi súvysokoškolskí pedagógoviapôsobiaci na SEVŠ. Aktuálne poznatky z vybraných oblastí bývajúprezentované odborníkmi praxe. Po každej prednáške sa realizuje aktívny dialóg prednášajúceho s poslucháčmi, ktorí sú pre SEVŠveľmi významným nástrojom šírenia dobrého mena školy v jej regionálnom zázemí.

Počas štúdia na UTV SEVŠ získavajú poslucháči práva ako ostatní študenti SEVŠ a majú k dispozícii akademickú knižnicu a internet. Po ukončení trojročného štúdia je absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie o absolvovaní záujmového nekvalifikačného štúdia na UTV SEVŠ.

Prihlásenie na štúdium

Štúdium na UTV SEVŠ je záujmovým nekvalifikačným štúdiom určeným pre širokú verejnosť. Poslucháčmi UTV SEVŠ sa môžu stať najmä ľudia v preddôchodkovom a dôchodkovom veku, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie. Prijímacie konanie je realizované bez prijímacích pohovorov.

Základné predpoklady prijatia na 3-ročné štúdium UTV SEVŠ:

  1. vek viac ako 40 rokov (invalidní dôchodcovia bez vekového obmedzenia),
  2. úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia

Ak sa rozhodnete absolvovať UTV SEVŠ, je potrebné prihlásiť sa na štúdium prostredníctvom prihlášky na štúdium, ku ktorej je potrebné doložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, alebo iného dokladu preukazujúceho ukončenie stredoškolského štúdia. Prihlášku si môžete podať do 30.9.2018. Prihlášku je potrebné doručiť na adresu: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica.

Školné

Štúdium na UTV SEVŠ je spoplatnené. Školné je finančný príspevok poslucháča na úhradu časti nákladov spojených s jeho štúdiom na UTV SEVŠ. Školné je stanovené vo výške 40 Eur za jeden akademický rok. Úhradu školného na jeden akademický rok je nutné zrealizovať do 30. októbra príslušného akademického roka jednou vkladom /prevodom/ na jeden z nasledovných účtov:

    • ČSOB, a.s.: 4008981104/7500, v.s.: Vaše rodné číslo, k.s.: 0558,

V prípade, ak poslucháč štúdium zanechá, stráca nárok na vrátenie školného.

Absolvovanie UTV SEVŠ

Podmienkou na úspešné absolvovanie UTV SEVŠ je účasť na najmenej ôsmich prednáškach z celkového počtu dvanástich prednášok v jednom akademickom roku.

Kontakt

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01 Skalica


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
Tajomník ústavu politických vied a ústavu ekológie a environmentálnych vied
tel.: +421 34 69 652 27
email: j.vlcej@sevs.sk