Metódy vzdelávania

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie /bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium/ a ďalšie vzdelávanie /Detská univerzita, Univerzita tretieho veku, jazykové a kvalifikačné kurzy/ vzdelávacími činnosťami, ktorými sú v zmysle § 51 ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie.

Tieto vzdelávacie činnosti sa môžu uskutočňovať:

  • prezenčnou metódou, ktorá spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom,
  • dištančnou metódou, pri ktorej priamy kontakt učiteľa so študentom nahrádza komunikácia prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívanípočítačových sietí, alebo
  • kombinovanou metódou.

Realizácia vzdelávania dištančnou metódou si vyžaduje vysokú kvalitatívnu úroveň technologického vybavenia. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici pripravuje podmienky pre uskutočňovanie študijných programov dištančnou a kombinovanou metódou vzdelávania od roku 2012. Dnes ponúkame našim študentom výučbu v plne technologicky vybavených interaktívnych učebniach a pripravujeme spustenie videokonferenčného portálu, ktorý umožní realizáciu dištančného vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.

Výhody dištančnej metódy vzdelávania sú:

  • študent si určuje sám miesto a čas svojho vzdelávania,
  • do určitej miery si študent môže regulovať tempo vzdelávania,
  • študent má otvorený prístup k vzdelávacím činnostiam, teda môže sa k nim niekoľko krát vrátiť,
  • testovanie a hodnotenie pribežných študijných povinností je objektívnejšie,
  • štúdium nie je obmedzené kapacitami miestností, teda môže sa vzdelávať vyššie množstvo študentov

Charakteristickým prvkom dištančnej a kombinovanej metódy vzdelávania je ich dynamickosť, ktorá sa vyznačuje v ustavičnom prispôsobovaní sa požiadavkám trhu a práce a hľadaniu takých riešení, ktoré by dokázali odbremeniť kvalitného vysokoškolského učiteľa od množstva vyučovaných hodín realizovaných na rôznych vzdelávacích inštitúciách.Keďže štúdium na vysokej škole je vo vysokej miere založené na princípe samoštúdia, integrovanie týchto metód vzdelávaniasa stáva pre našu vysokú školu skôr samozrejmosťou ako potrebou.


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
International Office
Asistent pre medzinárodnú spoluprácu pre anglicky hovoriace krajiny
tel.: +421 34 696 52 27
email: j.vlcej@sevs.sk