Spoločné študijné programy Slovensko - Ukrajina

Spoločné študijné programy Slovensko - Ukrajina

Na základe spolupráce s ukrajinskými štátnymi aj súkromnými vysokými školami pripravujeme akreditáciu spoločných študijných programov /ang. JointDegree/, ktoré sú založené na študijných odboroch, v ktorých má Stredoeurópska vysoká škola v Skalici akreditované študijné programy a príbuzných študijných odboroch, v ktorých majú akreditované študijné programy partnerské vysoké školy z Ukrajiny.

Pripravujeme akreditáciu spoločných bakalárskych študijných programov:

 • Medzinárodné vzťahy a medzinárodné právo
 • Medzinárodné vzťahy a ekonómia
 • Medzinárodné vzťahy a medzinárodné informácie
 • Medzinárodný obchod
 • Podnikový a environmentálny manažment
 • Informačné systémy a technológie v environmentálnom manažérstve
 • Ochrana životného prostredia a racionálne využívanie prírodných zdrojov

Pripravujeme akreditáciu spoločných magisterských študijných programov:

 • Medzinárodné vzťahy a medzinárodné právo
 • Medzinárodné vzťahy a ekonómia
 • Medzinárodné vzťahy a medzinárodné informácie
 • Environmentálne manažérstvo a audit
 • Environmentálne manažérstvo a ekologicko-ekonomický monitoring

Realizácia uvedených študijných programov bude založená na princípe absolvovania vymedzených časí štúdia /semestre, predmety/ na spolupracujúcich vysokých školách. Po úspešnom absolvovaní získa študent akademický titul, na ktorého udeľovanie získajú spolupracujúce vysoké školy oprávnenie procesom akreditácie.


Pre viac nformácií nás prosím kontaktujte:

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: j.mindas@sevs.sk