Základné informácie

História, kvalita a internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici

Globalizácia v zmysle intenzifikácie celosvetových sociálnych vzťahov, ktorá spája vzdialené lokality takým spôsobom, že lokálne udalosti sú formované udalosťami, ktoré sa odohrávajú o mnoho kilometrov ďalej a naopak, v súčinnosti s internacionalizáciou a udržateľným rozvojom, kladú dnes nové požiadavky na vysokoškolské vzdelávanie. Európska komisia zdôraznila v ostatnej verzii strategických dokumentov, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania, potrebu výrazného rozširovania populácie študentov, zvyšovania kvality a zosúladenia výučby a štúdia so širším okruhom potrieb spoločnosti a trhu práce, potrebu prispôsobovania sa globalizácii a nárastu počtu vysokoškolských študentov a inštitúcií na celom svete a v neposlednom rade tiež nutnosť zlepšovania a rozširovania poskytovania vysokoškolského vzdelávania s využitím nových technológií umožňujúcich dištančné metódy vzdelávania.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici aktívne reaguje na uvedené výzvy a globalizačné trendy v oblasti vzdelávania, kontinuálne monitoruje, udržiava a zvyšuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a buduje si pevné miesto medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré poskytujú vzdelanie na vysokej úrovni čím napomáha lokálnemu, národnému aj medzinárodnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju.

Výber zázemia Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, ako vzdelávacej inštitúcie, ovplyvnili viaceré historické fakty týkajúce sa mesta Skalica. Školstvo má v Skalici tradíciu od roku 1372, kedy bola Skalica povýšená na slobodné kráľovské mesto a získala aj patronátne právo starostlivosti o školu, z roku 1542 pochádza prvá písomná zmienka o strednej škole v tomto meste a v 16. storočí tu bola založená vysoká škola so zameraním na teológiu a filozofiu. Po roku 1777 sa niesol rozvoj školstva v Skalici v zmysle reforiem Márie Terézie a Jozefa II., bolo tu zriadené gymnázium (1857), ktoré malo ako prvé vyučovací jazyk slovenčinu a jeho absolventi mohli študovať na vysokých školách. V roku 2006 sa začala písať opätovne história Skalice ako univerzitného mesta práve vďaka vzniku Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici.

Na prvý pohľad nepríbuzné vedné oblasti: medzinárodné vzťahy a životné prostredie, v ktorých od začiatku svojej činnosti Stredoeurópska vysoká škola v Skalici realizuje vysokoškolské vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť sa v dnešnom svete stávajú kľúčovými sprievodnými prvkami mnohých ekonomických a sociálnych procesov v podobe internacionalizácie a udržateľného rozvoja ľudskej činnosti. Environmentalistika, ekológia, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy sú teda od počiatku a doposiaľ oblasti, v ktorých Stredoeurópska vysoká škola v Skalici rozvíja vedomostnú spoločnosť, vychováva kompetentných absolventov a vyvíja vedeckú a výskumnú činnosť.

Po komplexnej akreditácii činností Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, ktorú realizovala Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky v roku 2011, je táto vysokoškolská inštitúcia oprávnená realizovať plné akreditované univerzitné vzdelávanie a udeľovať príslušné akademické tituly v nasledovných študijných programoch:

  • Životné prostredie – študijný odbor: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, prvý bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelávania (titul: Bc.), denná a externá forma štúdia
  • Medzinárodné vzťahy – študijný odbor: 3.1.5 Medzinárodné vzťahy, prvý bakalársky a druhý magisterský stupeň vysokoškolského vzdelávania, rigorózne konanie (tituly: Bc., Mgr. a PhDr.), denná a externá forma štúdia
  • Environmentálne manažérstvo – študijný odbor: 4.3.3 Environmentálny manažment, prvý bakalársky, druhý magisterský a tretí doktorandský stupeň vysokoškolského vzdelávania, rigorózne konanie (tituly: Bc., Mgr., PhDr., PhD.), denná a externá forma štúdia

Vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť realizuje Stredoeurópska vysoká škola v Skalici v dvoch budovách v meste Skalica a samostatne umiestnenej akademickej knižnici školy. V roku 2012 otvorila vysoká škola svoje prvé vysunuté pracovisko mimo sídla vysokej školy – Vzdelávacie a konzultačné pracovisko Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici v Košiciach. V sídle školy v Skalici, ako aj na pracovisku školy v Košiciach, sa uskutočňujú  všetky študijné programy, ktoré má SEVŠ akreditované a to formou paralelného rozvrhu hodín s využitím inštalovaných telekonferenčných zariadení, ktoré umožňujú plne fungujúce interaktívne vyučovanie. Študenti našej školy tak majú možnosť počas akademického roka realizovať vzdelávacie aktivity,podľa výberu,v Skalici alebo v Košiciach.

V ostatnom čase sa adekvátnou odpoveďou na globalizačné procesy, ktoré sú mimo kontroly vysokoškolských inštitúcií, javí internacionalizácia vzdelávania. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici uplatňuje pri vzdelávacom procese viaceré nástroje medzinárodnej transparentnosti založené na výsledkoch vzdelávania, napr. európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov a /ECTS/ a dvojjazyčný dodatok k diplomu, čím prispieva k zvýšeniu uznateľnosti udeľovaných vysokoškolských titulov.

Za účelom zvýšenia kvality a internacionalizácie vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti Stredoeurópskej vysokej školy v Skaliliboli nielen v priestoroch školy, ale aj na partnerských univerzitách v zahraničí inštalované telekonferečné zariadenia, umožňujúce intenzívnejšie a aktívnejšie rozvíjať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými univerzitami. Uvedená technológia telemostového prepojenia pomocou videokonferenčých systémov je využívaná pri zabezpečovaní prednášok, konferencií, seminárov, workshopov, pri realizácii spoločnýchštudijných programov, jazykových kurzov a overovaní jazykových schopnostícertifikáciou medzinárodného významu. Týmto sa snaží Stredoeurópska vysoká škola v Skalici poskytnúť študentom vedomosti a skúsenosti medzinárodného významu, sprístupniť im najaktuálnejšie informácie a poznatky zo sveta, zlepšiť jazykové zručnosti a znalosti, získať cenné životné skúsenosti a zvýšiť tak možnosti ich uplatnenia na medzinárodnom pracovnom trhu.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici sa neizoluje od globalizačných procesov, internacionalizácie ani udržateľného rastu. Nielenže rozvíja vedomostnú spoločnosť a výskum v týchto prierezových disciplínach, ale svojou konkurencieschopnosťou ešte viac podporuje internacionalizáciu a udržateľnosť vzdelávania a je pevnou súčasťou dnešného medzinárodného vzdelávacieho procesu v zmysle princípov Bolonského procesu.


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: j.mindas@sevs.sk