Podmienky prijatia

PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Akreditované študijné programy:

Názov študijného programu,
názov študijného
odboru

Environmentálne manažérstvo

Environmentálny manažment

Životné prostredie

Ochrana a využívanie krajiny

Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy

Forma štúdia denná / externá denná / externá denná / externá
Titul udelený absolventom
študijného
programu
bakalár
(v skratke Bc.)
bakalár
(v skratke Bc.)
bakalár
(v skratke Bc.)
Štandardná
dĺžka
štúdia
3 roky / 4 roky 3 roky / 4 roky 3 roky / 4 roky
Predpokladaný
počet
prijatých
uchádzačov
180/80 100/80 250/200

Školné za celý
akademický rok

Platí pre občanov
SR

980 Eur / 750 Eur 980 Eur / 750 Eur 980 Eur / 750 Eur

Školné za každý
zapísaný kredit
v danom AR

Platí pre
cudzincov *

30 Eur 30 Eur 30 Eur

* Cudzincom sa rozumie každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky, ani občanom členských štátov EU.

Podmienkou otvorenia študijného programu je záujem minimálne 15 uchádzačov.        

Termín podania prihlášky:  do 30. 9. 2019

Prihlášku na Stredoeurópsku vysokú školu v Skalici možno podať aj elektronicky. Podrobnosti nájdete na webovom sídle vysokej školy TU.

Adresa na podanie prihlášok - poštou:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01  Skalica

Adresa na podanie prihlášok - osobne:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Podateľňa
Kráľovská 386/11
909 01  Skalica

Podmienky prijatia:      

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program akreditovaný na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici možno zapísať na štúdium bakalárskych študijných programov len uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium (s povinnými prílohami) Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a realizuje sa bez prijímacích pohovorov. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené uchádzačom o štúdium do 30 dní od overenia a splnenia podmienok na štúdium.

Prihláška:

Prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive, v určenom termíne s uvedenými náležitosťami (Vzor vyplnenej prihlášky):

  • akademický rok 2019/2020
  • požadované osobné údaje uchádzača,
  • názov vysokej školy (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici),
  • názov študijného programu, o ktorý má uchádzač záujem,
  • formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
  • rok maturitnej skúšky (aj v prípade uchádzačov, ktorí maturujú v roku 2019)
  • kód strednej školy,
  • druh, názov a adresa absolvovanej strednej školy,
  • šudijný odbor a kód študijného odboru strednej školy.

Prehľad o prospechu v jednotlivých ročníkoch na strednej škole, klasifikácia maturitnej skúšky, potvrdenie o správnosti údajov zo strednej školy a životopis sa nevyžadujú.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vyžaduje len u uchádzačov so zníženou zdravotnou spôsobilosťou.

Povinné prílohy k prihláške:

Nižšie uvedené prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky, ktorá má byť zaradená do prijímacieho konania.

1.      Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie vo výške 50 Eur. V prípade podania elektronickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 30 Eur

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky typy „U“ alebo vkladom, resp. prevodom na jeden z nasledovných účtov:

ČSOB, a.s.: 4008981104/7500
variabilný symbol: rodné číslo uchádzača, konštantný symbol: 0558

2.      Maturitné vysvedčenie – overená fotokópia

Absolventi, ktorí ukončujú stredoškolské štúdium v roku prijímacieho konania (rok maturitnej skúšky bude vyznačený na prihláške na štúdium), doručia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 30. 6. 2019. V prípade, že maturitné vysvedčenie nie je možné doručiť v uvedenom termíne (30. 6. 2019), uchádzač musí túto skutočnosť písomne oznámiť s uvedením termínu, do ktorého maturitné vysvedčenie doručí.

3.      Uchádzači, ktorí získali úplné stredoškolské vzdelanie v zahraničí, doručia aj overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely. Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii – Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Patáková
Študijná referentka
tel.: +421 34 696 52 26
email: m.patakova@sevs.sk