Medzinárodné vzťahy

Charakteristika študijného programu:

Obsah študijného programu 3.1.5. Medzinárodné vzťahy tvoria študijné predmety, ktoré sú zostavené tak, aby reagovali na potreby trhu v oblasti medzinárodných vzťahov ako v súkromnom tak aj vo verejnom sektore. Zahŕňa v sebe predmety, ktoré majú teoretické, ale aj praktické zameranie a pripravia absolventa na výkon práce v rôznych oblastiach spoločenského života.

Profil absolventa

Absolvent II. stupňa magisterského štúdia má odborné schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú pre prácu v medzinárodných organizáciách, pre prácu na ústredných orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy a to v oblasti európskych financií, ako aj v oblasti medzinárodných vzťahov. Je tiež kvalifikovaný pracovať v humanitárnych misiách a v multikultúrnom prostredí. Jeho konkurenčnou výhodou je schopnosť komunikovať verbálne a písomne na požadovanej úrovni v dvoch cudzích jazykoch. Má schopnosť analyzovať problémy a navrhovať riešenia. Jeho počítačová gramotnosť je na požadovanej úrovni, aby mohol operatívne zabezpečovať úlohy.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Medzinárodné vzťahy (II. stupeň):

 • si osvojí teoreticko-metodologický systém poznatkov a ich aplikáciu v praxi,
 • nadobudne vedomosti, ktoré mu umožnia  úzku špecializáciu v oblasti medzinárodných vzťahov a v medzinárodnej politike,
 • dokáže analyzovať vývoj a procesy na medzinárodnej politickej scéne a uskutočňovať komparatívnu analýzu týchto procesov,
 • dokáže analyzovať situáciu v rámci vývoja štruktúr a politických procesov prebiehajúcich v jednotlivých regiónoch a z globálneho a celosvetového hľadiska.

 Praktické schopnosti a zručnosti

 • práca so štatistickými a ekonomickými  údajmi,
 • samostatná koncepčná práca v oblasti tvorby zahraničnej politiky,
 • schopnosť uplatniť sa v medzinárodných inštitúciách a v inštitúciách zabezpečujúcich medzinárodnú spoluprácu v rámci SR,
 • pôsobenie v diplomatických službách,
 • pôsobenie v štátnej správe, v ústredných a regionálnych  štruktúrach.

Vzorový študijný pán:

Medzinárodné vzťahy - Mgr. - Denné štúdium - Študijný plán pre AR 2014-2015
Medzinárodné vzťahy - Mgr. – Externé štúdium - Študijný plán pre AR 2014-2015

Stručná charakteristika povinných študijných predmetov:

 • Teórie a metódy medzinárodných vzťahov

Hlavným cieľom predmetu je pripraviť študentov, aby boli schopný analyzovať  trendy medzinárodných vzťahov, ktoré ovplyvnia túto problematiku v budúcnosti. Študent bude schopný orientovať sa  v najmodernejších teóriách a koncepciách medzinárodných vzťahov. Študenti sa naučia kriticky analyzovať medzinárodné vzťahy zo získaných teórií. Budú rozoznávať význam jednotlivých teórií a ich hodnôt v rámci medzinárodnej politiky.

 • Medzinárodné organizácie I

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základným rozdelením medzinárodných organizácií z globálneho hľadiska. Študenti si prehĺbia vedomosti v oblasti histórie, štruktúry a fungovania medzinárodných organizácií. Porozumejú, ako organizácie prispievajú k medzinárodnému mieru a bezpečnosti; pochopia, ako sa vyvíja bezpečnosť inštitúcií OSN, kľúčových euroatlantických a euroázijských regiónov. V rámci predmetu sa študenti oboznámia s možnosťami spolupráce medzi ekonomickými a bezpečnostnými inštitúciami.

 • Diplomatický protokol

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom súhrnný prehľad o pravidlách a zásadách zaužívaných pri oficiálnom spoločenskom styku, ako aj o formách a pravidlách protokolu a etikety so zameraním na diplomatický protokol a ceremoniál. V rámci predmetu bude vysvetlený rozdiel medzi všeobecným diplomatickým a vnútroštátnym protokolom.

 • Medzinárodné právo súkromné

Výučba je zameraná na oboznámenie sa s medzinárodným právom súkromným a procesným, upravujúcim občianskoprávne, obchodno-právne, pracovnoprávne, dedičskoprávne, rodinnoprávne a im podobné vzťahy s medzinárodným prvkom. Študenti nadobudnú tiež znalosti z oblasti postupu orgánov pri rozhodovaní a právneho postavenia cudzincov. Vzdelávanie je orientované aj na problematiku medzinárodného civilného procesu, medzinárodnej právnej pomoci a európskeho medzinárodného práva súkromného.

 • Odborný cudzí jazyk /anglický, ruský, francúzsky, nemecký/

Cieľom predmetu je získanie zručností , ktoré pomôžu študentom diskutovať nielen o rôznych témach, týkajúcich sa každodenného života, ale aj o témach náročnejších a zložitejších a vyjadrovať k nim vlastné názory a postoje. Upevnenie a rozvíjanie vedomostí a zručností a ďalšie prehĺbenie odbornej jazykovej kompetencie v oblasti všeobecného jazyka a vytváranie základov pre komunikáciu v odbornej sfére.  Rozvíjanie slovnej zásoby, opakovanie a  rozširovanie gramatiky, osvojenie odbornej terminológie a frazeológie v rámci daných tematických okruhov.Cieľom je dosiahnuť stupeň C2 (z hľadiska stupnice v Spoločnom európskom referenčnom rámci).

 • Medzinárodná politická ekonómia I

Predmet ponúka úvod do medzinárodnej politickej ekonómie (MPE), odboru, ktorý sa zameriava na komplexnú interakciu politiky a ekonomiky v globálnej sfére. V MPE sú analyzované spôsoby, v ktorých jednotlivé centralizované a decentralizované mechanizmy sú prideľované v rámci niektorých krajín a majú cezhraničný vplyv. Cieľom predmetu je, aby študenti lepšie pochopili základné perspektívy MPE, naučili sa ako vznikli súčasné vysoko integrované globálne ekonomiky, chápali štruktúry medzinárodnej výroby, obchodu a finančné toky, ktoré odzrkadľujú súčasnú situáciu.

 • Diplomatické a konzulárne právo

Medzinárodné vzťahy štátov a výkon ich zahraničnej politiky predstavujú jednu z najstarších oblastí vzťahov regulovaných normami medzinárodného práva. Cieľom predmetu je oboznámenie študentov s najvýznamnejšími inštitútmi diplomatického práva a konzulárneho práva s dôrazom na ich vznik, vývoj až po modernú kodifikáciu. V rámci výučby pozornosť bude venovaná analýze, interpretácii, komparácii a praktickej realizácii a aplikácii príslušných medzinárodnoprávnych noriem vrátane skúmania domácej vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa postavenia osôb používajúcich na území Slovenskej republiky výsady a imunity podľa medzinárodného práva.

 • Medzinárodné obchodné právo

Cieľom výučby predmetu je objasniť osobitosti obchodno-právnych vzťahov vznikajúcich v oblasti medzinárodného obchodu. Študentom bude poskytnutý prehľad najdôležitejších inštitútov medzinárodného obchodného práva. Medzinárodné právo obchodné má svoje osobitosti, ktoré charakterizujú predmet, pramene ako aj subjekty. Študentom tiež bude poskytnutý prehľad medzinárodných vládnych obchodných organizácií, podstata problematiky majetkovej účasti v zahraničí a investovania v zahraničí. Ďalej problematika uzatvárania a zabezpečenia medzinárodných obchodných zmlúv, kúpnej zmluvy v medzinárodnom obchode, zmlúv v oblasti medzinárodnej prepravy a napokon problematika medzinárodnej obchodnej arbitráže a arbitrážneho konania.

 • Zahraničná politika SR

Cieľom vyučovania predmetu je poskytnúť študentom vedomosti o teórii analýzy a tvorby zahraničnej politiky a následne analyzovať vývoj zahraničnej politiky SR od získania štátnej nezávislosti v roku 1993 až po súčasnosť. Cieľom predmetu je, aby študenti získali vedomosti o tvorbe a analýze zahraničnej politiky, vývoji zahraničnej politiky SR od vzniku samostatnej SR v roku 1993 až po súčasnosť osobitne podľa programových priorít a dosiahnutých výsledkov jednotlivých vlád SR, získať prehľad o formulovaní priorít zahraničnej politiky pred vstupom do EÚ/NATO a po jej vstupe, aktuálnych kľúčových témach zahraničnej politiky SR, výsledkoch slovenskej diplomacie, jej nástrojoch a medzinárodnom postavení SR, vrátane informácií o inštitucionálnej štruktúre rezortu zahraničných vecí SR i zahraničnopolitickom zázemí v SR a to všetko z pohľadu jednotlivých hladín analýzy ZP.

 • Teórie medzinárodných vzťahov II

Hlavným cieľom predmetu je prehĺbiť vedomosti študentov o medzinárodné vzťahy  kritickým a systematickým spôsobom. Na základe posúdenia pôvodu, použiteľnosti a funkčnosti hlavných teoretických konceptov, poskytuje študentom so základnými nástrojmi analyzovať a vysvetľovať zahraničnú politiku a jej hlavné otázky. Študenti sa tak zoznámia s veľkým množstvom teoretických pohľadov a s rôznymi pojmami, aktérmi a udalosťami, ktoré sa týkajú globálnej politiky. Na základe získaných teoretických znalostí, študenti vedia analyzovať konkurenčné politické názory.

 • Medzinárodná ochrana ľudských práv

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad problematiky medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv s dôrazom na dodržiavanie i porušovanie ľudských práv a slobôd v histórii ČSR (1918-1938) i samostatného slovenského štátu (1939-1945). V rámci výučby tohto predmetu bude venovaná pozornosť nielen fenoménu demokracie, rozmachu a dodržiavaniu ľudských práv a zavŕšeniu národno-emancipačného úsilia Slovákov, ale aj aj problematike menšín žijúcich na území Slovenska s dôrazom na porušovanie ľudských práv a slobôd v období holokaustu a v dejinne nasledujúcom období. Osobitná prednáška sa bude orientovať na rómsku menšinu, na jej práva, slobody a povinnosti. Cieľom predmetu bude aj problematika univerzálnych a regionálnych medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv, ktoré zakotvujú najširšie katalógy ľudských práv, ako aj inštitút individuálnej sťažnosti jednotlivca proti porušeniu práv zakotvených v príslušnom dohovore. Osobitný priestor bude venovaný ochrane ľudských práv v rámci Európskej únie a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ochrane ľudského práva na životné prostredie v medzinárodnom a európskom práve a ochrane práv azylantov a utečencov v medzinárodnom a európskom práve.

 • Medzinárodná politická ekonómia II

Hlavným cieľom predmetu je rozšíriť a prehĺbiť znalosti študentov o základné koncepty a diskusie v odbore medzinárodnej politickej ekonómie. Študenti sa naučia  vyhodnocovať a samostatne analyzovať súčasný politický a ekonomický rozvoj za použitia teórie získanej v podmieňujúcom predmete Medzinárodná politická ekonómia I.

 • Diplomový seminár I

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s nárokmi na spracovanie, obsah  a formu diplomovej práce so zreteľom na medzinárodné ISO normy, autorského práva  a smernicou SEVŠ.

 • Vedecký metodologický seminár

V rámci predmetu sa študenti oboznámia so zručnosťami potrebnými na dokončenie magisterskej práce na medzinárodnej úrovni. Osobitný dôraz sa kladie na rozvíjanie schopností formulovať výskumné otázky, ktoré sa kriticky zaoberajú existujúcou literatúrou z oblasti medzinárodných vzťahov. Študenti budú vedení hlavnými fázami ich magisterskej práce s cieľom umožniť im, aby boli schopní vykonávať ich vlastné výskumné projekty. Študenti si budú musieť pripraviť a prezentovať diplomový projekt, ktorý potom bude predmetom konštruktívnej kritiky zo strany ostatných členov skupiny.

 • Vnútorný trh Európskej únie

Cieľom predmetu je poskytnúť prehľad teoretický a praktických podmienok uplatňovania štyroch slobôd jednotného trhu v rámci Európskej Únii. Študenti získajú poznatky o filozofických princípoch a existujúcich pravidlách pre voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu a o niektorých pravidlách, ktoré ich podmieňujú pri praktickej aplikácii – ochran spotrebiteľa, podpora podnikania a podobne.

 • Diplomový seminár II

Diplomový seminár II. je určený na podporu vykonania štátnej záverečnej skúšky. Cieľom je rekapitulácia nosných tém predmetov diplomovej skúšky, a príprava na spracovanie získaných podkladov k téme diplomovej práce.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
Tajomník ústavu politických vied a ústavu ekológie a environmentálnych vied
tel.: +421 34 69 652 27
email: j.vlcej@sevs.sk