Environmentálne manažérstvo - magisterský

Spoločný študijný program II. stupňa vysokoškolského štúdia

ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO

Spoločný študijný program /ang. JointDegree/ s názvom Environmentálne manažérstvo bol akreditovaný v Slovenskej republike ako študijný program II. stupňa vysokoškolského štúdia, t.j. magisterský. Spolupracujúcimi vysokými školami sú: Stredoeurópska vysoká škola v SkaliciKyjevský polytechnický inštitút Technickej národnej univerzity Ukrajiny.

Akreditačný dokument /právo udeľovať akademický titul/ pre dennú formu štúdia


Základná charakteristika

Spoločný študijný program Environmentálne manažérstvo je založený na magisterskom študijnom programe Environmentálne manažérstvo, ktorý uskutočňuje Stredoeurópska vysoká škola v Skalici a magisterskom študijnom programe Ekológia a ochrana životného prostredia, ktorý uskutočňuje Kyjevský polytechnický inštitút Technickej národnej univerzity Ukrajiny.

Štandardná dĺžka spoločného študijného programu je 2 roky, pričom každá zo spolupracujúcich vysokých škôl sa podieľa na uskutočňovaní tohto študijného programu. Celkový počet kreditov, ktorý je potrebné získať na riadne skončenie študijného programu je 120 kreditov za celé štúdium. Zabezpečovanie častí štúdia spolupracujúcim vysokými školami je uvedené v odporučenom študijnom pláne:

Odporučený študijný plán pre dennú formu štúdia

Organizácia štúdia je založená na kreditovom systéme štúdia ECTS využívajúcom zhromažďovanie a prenos kreditov. Formami výučby sú prednášky, cvičenia, semináre, exkurzie, odborné praxe, seminárne práce, kurzy a kontrolované samoštúdium. Predmety študijného programu sú vyučované v slovenskom alebo anglickom alebo ukrajinskom jazyku.

Náklady na mobilitu študentov spoločného študijného programu (doprava, ubytovanie, stravovanie, poistenie a iné) hradia študenti. Spolupracujúce vysoké školy poskytnú študentom spoločného študijného programu rovnaké študijné podmienky a infraštruktúru ako študentom v ostatných akreditovaných študijných programoch.

 
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov

Študent si zápisom predmetov určuje, akú časť povinností predpísanú študijným programom chce absolvovať v danom akademickom roku štúdia. Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v jednotlivých etapách kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu a pri záverečnej kontrole splnil podmienky na ukončenie štúdia.

Povinný a povinne voliteľný predmet zapísaný v danom akademickom roku, ktorý študent absolvoval neúspešne, si musí počas štúdia zapísať ešte raz /v nasledujúcom roku štúdia/. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie tohto predmetu je študent vylúčený zo štúdia.

Pre postup do ďalšieho obdobia štúdia musí študent splniť nasledovné podmienky:

  • na konci prvého roku príslušného stupňa štúdia preukázať získanie minimálne 40 kreditov,
  • za ľubovoľné štyri po sebe nasledujúce semestre štúdia získať minimálne 80 kreditov,
  • úspešne absolvovať opakovane zapísané predmety /neúspešne absolvované v predchádzajúcom akademickom roku/

Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok je študent vylúčený zo štúdia spoločného študijného programu.


Podmienky absolvovania študijného programu, udeľovaný titul

Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia a to dňom, keď je splnená posledná z nasledovných podmienok predpísaných na riadne skončenie spoločného študijného programu:

  • absolvovanie všetkých povinných a predpísaného počtu povinne voliteľných predmetov,
  • získanie 120 kreditov,
  • úspešné vykonanie štátnej skúšky vrátane úspešnej obhajoby záverečnej práce.

Vykonanie štátnej skúšky, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce je jednou z podmienok úspešného absolvovania štúdia v danom študijnom programe.

Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce /školiteľa/, ktorý pôsobí na jednej zo spolupracujúcich vysokých škôl.

Štátnu skúšku môže vykonať študent, ktorý pri kontrole štúdia v poslednom roku štúdia splní stanovené povinnosti a prihlási sa na štátnu skúšku v termíne stanovenom v harmonograme štúdia. Štátna skúška sa vykonáva pre skúšobnou komisiou.

Absolventom spoločného študijného programu sa udeľuje akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“). Doklady o absolvovaní štúdia spoločného študijného programu /vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu/ vydáva SEVŠ za obe spolupracujúce vysoké školy. Na všetkých dokladoch o absolvovaní štúdia budú uvedené obe spolupracujúce vysoké školy.


Podmienky prijatia na spoločný študijný program

Pripravujeme

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Abdallah Mkades M.A.
Poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy pre Európu
tel.: +421 34 696 52 25
mobil: +421 911 444 520
email: a.mkades@sevs.sk

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: j.mindas@sevs.sk