LLP/ERASMUS náhradné výberové konanie

27. február 2013 o 9.00 – Náhradné výberové konanie pre štúdium v zahraničí LLP/ERASMUS na akademický rok 2013/2014

Výberové konanie sa uskutoční v miestnosti U2 v Košiciach (Tajovského 15)

K výberovému konaniu je potrebné doložiť  v deň konania:

  • Vyplnenú prihlášku s fotografiou – (prihláška bude najneskôr od 18.2. dostupná na www.sevs.sk, v sekcii LLP/Erasmus)
  • Životopis – v SJ a AJ
  • Čestné prehlásenie o tom, že študent ešte  neabsolvoval Erasmus pobyt
  • Motivačný list – v SJ a AJ
  • Kópia EPZP / európsky preukaz zdravotného poistenia/
  • Výpis doterajších výsledkov na SEVS – študijné oddelenie

Jazykový test:

K jazykovému testu budú pripustení len tí študenti, ktorí odovzdajú kompletne  zosumarizované dokumenty.

Jazykový test bude mať ústnu a písomnú formu.

ŠTUDENTI, ktorí majú záujem sa zúčastniť na výberovom konaní  sa musia zapísať na nástenku ERASMUS do pripraveného formulára do 22.2.2013

Otázky?

Pýtajte sa koordinátorky programu LLP/Erasmus, p. Mgr. Veroniky Hanzalíkovej, PhD.:

v.hanzalikova@sevs.sk