Misia a vízia

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici rozvíja poznanie a vzdelanosť na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti medzinárodných vzťahov na medzinárodnej, európskej a regionálnej úrovni, pri ochrane a tvorbe životného prostredia a tak vytvára základňu pre zabezpečovanie a zdokonaľovanie kvality vzdelávacieho procesu a jeho činnosti s cieľom rozvoja a podpory talentu a výnimočnosti jeho subjektov.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici vychováva vysokoškolských odborníkov s takými poznatkami, vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť na trhu práce doma i v konkurenčnom prostredí v zahraničí.