Orgány školy

Orgánmi školy sú správna rada, dozorná rada, akademický senát, vedenie, rektorát, kolégium rektora a vedecká rada.

SPRÁVNA RADA

Najvyšším orgánom Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, n. o., je správna rada.Je kolektívnym orgánom, ktorý vykonáva koncepčnú a rozhodovaciu činnosť, a to najmä: schvaľuje rozpočet, výročnú správu o činnosti a hospodárení, rozhoduje o použití zisku a úhrade strát a i. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správnu radu  tvorí deväť členov.

Členovia správnej rady

  1. Dr. h. c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD. predseda 
  2. JUDr., Ing. Jan Bilek
  3. Ida Ruchina
  4. Eva Molnarova

DOZORNÁ RADA

Dozorná radaje kontrolný orgán, ktorý dohliada na činnosť Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, n. o. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitnými predpismi a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

Členovia dozornej rady

1. 
2. 

AKADEMICKÝ SENÁT

Akademický senát je zbor zástupcov SEVS, ktorý volí akademická obec SEVS. Ako orgán akademickej samosprávy má významné práva.

Členovia akademického senátu

 

 

VEDENIE

Fungovanie SEVS ako celku zabezpečuje vedenie školy na čele s riaditeľom doc. RNDr. Ing. Minďašom, PhD. a zakladateľkou a poverenou rektorokou SEVS v Skalici Dr. h. c. Ing. Heidy Schwarczovou, PhD.

Členovia vedenia

Zakladateľka Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD.

Riaditeľ Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, n. o. a rektor SEVS v Skalici

doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. 
tel.:  tel: +34 696 52 55
email: riaditelsevs@sevs.sk

Vedúca Vzdelávacieho a konzultačného pracoviska SEVS v Košiciach

Dr. h.c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.
email: t.varcholova@sevs.sk

Poverený prorektor pre vedu a výskum

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
tel.: +421 34 696 52 55
email: j.mindas@sevs.sk

Prorektor pre medzinárodné vzťahy pre Európu

Dr. Abdul Mkades, MA,MBA
mobil: +421 911 444 520
email: a.mkades@sevs.sk

Poverený prorektor pre rusky hovoriace krajiny

Prof. Vladimir V. Shtol                      
tel.: +421 34 696 52 55
mobil: +7 985 766 27 45
email: v.shtol@sevs.sk

Prorektor pre akademické záležitosti

Prof. Ing. Július Novotný, CSc.
tel.: +421 34 696 52 10
email: j.novotny@sevs.sk

Predseda Akademického senátu 

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

 

REKTORÁT

Rektor v rozsahu svojho poverenia vystupuje a koná v mene Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, riadi a zároveň zodpovedá za vedecko-pedagogickú a vzdelávaciu činnosť, za realizáciu určených úloh, za dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky a všeobecne záväzných právnych predpisov a uznesení orgánov SEVS. Rektor vymenúva prorektorov, z nich jedného ako svojho zástupcu.

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Rektor
tel.: +421 34 696 52 55
email: riaditelsevs@sevs.sk

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 55
email: j.mindas@sevs.sk

Vedúca Vzdelávacieho a konzultačného pracoviska SEVS v Košiciach
Dr. h.c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.
email: t.varcholova@sevs.sk

 

KOLÉGIUM REKTORA

Kolégium rektora je podporný útvar pre plnenie vedecko-pedagogickej a vzdelávacej činnosti SEVS a na realizáciu určených úloh.

Členovia kolégia rektora

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
tajomník Ústavu politických vied

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
predseda Akademického senátu 

Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc.
Vedúci Ústavu politických vied

Prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Prorektor pre akademické záležitosti

PhDr. Mkades Abdallah, M.A.

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.

Prof. Vladimir V. Stohl 

VEDECKÁ RADA

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Riaditeľ Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, n. o.
tel.: +421 34 696 52 55
email: riaditelsevs@sevs.sk