Zahraničné cesty

2014

28. apríl - 2. máj
V týchto dňoch sa konalo na Cypre stretnutie ohľadne spolupráce SEVS s European University a Eastern Mediterranean University. Tohto stretnutia sa zúčastnila pani riaditeľka a zakladateľka SEVS Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD. a poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy pre Európu Abdallah Mkades, M.A.

20. - 21. marec

Pedagogickí pracovníci SEVS doktorka Boďová a doktor Vlčej zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie „Udržitelný rozvoj V. – Udržitelný rozvoj 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie", ktorá sa konala v Českých Budejoviciach. Na konferencii reprezentovali SEVŠ s vedeckými príspevkami na tému Prezidentské voľby 2014 na Slovensku - predvolebná kampaň a prieskumy verejnej mienky a Praktiky a skúsenosti s implementáciou nariadenia EPaR(ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit v Slovenskej republike.

24. marec

Pedagogickí pracovníci  SEVS Mgr. Sotirios Trapezanlidis a Jozef Vlčej, PhD. zúčastnili XV. ročníka Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky za rok 2013, ktorá sa konala na ministerstve zahraničných vecí SR. Konferencia bola zahájená prejavom prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý privítal účastníkom konferencie. Na konferencii vystúpili aj premiér Fico a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorí zhodnotili rok 2013 a úspešnosť slovenskej zahraničnej politiky

20. marec

Študenti SEVS sa zúčastnili odbornej prehliadky sídla OSN vo Viedni. V rámci odbornej prehliadky, ktorá bola so slovenským a anglicky hovoriacimi sprievodcami, sa študenti obohatili o poznatky o založení OSN, jej fungovaní, sídlami, programami a aktuálnymi misiami. Študentom bol premietnutý krátky film o činnostiach OSN za rok 2012 v rámci svetového diania.

2013

28. november

V tento deň sa konalo na SEVS slávnostné otvorenie telemostu s National Technical University of Ukraine, Kyiv, Polytechnic Institute. Slávnostný ceremoniál otvorenia auly s video-konferenčnou technológiou sa vysielal prostredníctvom telemostu medzi partnerskými univerzitami vo Veľkej Británii, Rusku, Ukrajine a samozrejme na Slovensku v Skalici a Košiciach. Počas ceremoniálu predniesol slávnostný príhovor Rudolf Schuster, prezident Slovenskej republiky (1999 -2004) a pani riaditeľka a zakladateľka SEVS Dr. h. c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD. na Ukrajine.

27. november

Zástupcovia Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici sa zúčastnili so študentmi SEVŠ na medzinárodnej XXVII vedeckej konferencie v Budapešti, Maďarsko konajúcej pod záštitou Ministerstva školstva a vedy, Ukrajina. Medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Perspektívy rozvoja európskych univerzít v rámci všeobecnej inovačnej stratégie" bola organizovaná našim zahraničným partnerom – Užhorodskou národnou univerzitou. Zástupcovia SEVŠ vystúpili na konferencii s príspevkom „Medzinárodné dimenzie vzdelávania na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, využitie video-konferenčných systémov". Spoluorganizátori konferencie boli: National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, University of Central Europe in Skalica, Miskolc University, M. Baludyansky Academic Society.

20. – 26. máj

Riaditeľka a poverená rektorka SEVS Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarzová, PhD. a poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy pre Európu Abdallah Mkades M.A. sa zúčastnili na seminári Leadership in Higher Education 2013 na Oxford Academy for Education and Development. Toto stretnutie umožnilo výmenu vedomostí  a skúseností globálnych lídrov v oblasti vyššieho vzdelávania. Spolu s predstaviteľmi z 18 krajín diskutovali o budúcnosti vyššieho vzdelávania a kľúčových výzvach, ktorým čelí. 

2012

13. – 16. september

Riaditeľka SEVS Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD., a zástupca riaditeľky a poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy SEVS JUDr. Ivo Hlaváček, PhD., MBA sa zúčastnili na konferencii Public Law and the Economic Crisis, organizovanej European Group of Public Law v Grécku.

21. – 23. február

Riaditeľka SEVS Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD., a zástupca riaditeľky a prorektor pre medzinárodné vzťahy JUDr. Ivo Hlaváček, PhD., MBA, uskutočnili  pracovnú návštevu na Ganesha University of Education Singaraja v Indonézii.

11. – 13. február

V rámci rozvoja kontaktov so zahraničnými partnermi boli počas zahraničnej návštevy Arménska a Náhorného Karabachu podpísané memorandá o spolupráci. Dňa 11. 2. 2012 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Goris štátnou univerzitou (GSU) a SEVS. Memorandum podpísali Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD., riaditeľka a zakladateľka SEVS, a prof. Jurij Safaryan, rektor GSU.  13. 2. 2012 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Artsakh štátnou univerzitou (ASU) a SEVS. Memorandum podpísali Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD., riaditeľka a zakladateľka SEVS, a prof. Stepan Dadayan, rektor ASU.

2010

2. marec

Študenti SEVS sa zúčastnili na vzdelávaciom programe o činnosti OSN na tému mierových operácií OSN v informačnom centre OSN v Prahe. Program viedol vedúci informačného centra Mgr. Michal Broža. Zaujímavou prednáškou bola študentom predstavená nenahraditeľná úloha OSN pri zabezpečovaní a presadzovaní mieru vo svete. Na mnohých príkladoch konkrétnych mierotvorných akcií bol prezentovaný rozsah a zložitosť poslania OSN v konfliktných oblastiach celého sveta. Študenti svojou konštruktívnou vecnou aktivitou prispeli k hodnotnému obohateniu svojich vedomostí.

2009

7. máj 2009

Na pôde Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne sa uskutočnilo pracovné stretnutie na úrovni prorektorov pre medzinárodné vzťahy, doc. PhDr., Ing. Aleša Gregara, CSc., a doc. Mgr. Petra Juzu, CSc., PhD. Uskutočnilo sa z iniciatívy SEVS. Počas tohto stretnutia boli prerokované otázky spolupráce medzi školami v pedagogickej a vo vedeckej oblasti a taktiež realizácie programov SOKRATES a ERAZMUS. Na rokovaní bola prítomná aj PhDr. Jana Burianová, riaditeľka Českého centra Bratislava.

6. apríl 2009

Študenti sa zúčastnili na besede s vedúcim informačnej kancelárie OSN (IC OSN) v Prahe Michalom Brožom, ktorá sa konala v konferenčnej sále knižnice OSN. Informačné Centrum OSN v Prahe je zároveň zastúpením Sekretariátu OSN v ČR.
Jednodňovú návštevu Prahy organizoval Ústav medzinárodných vzťahov a na návšteve sa zúčastnila aj doc. JUDr. Daniela Nováčková, CSc., a Mgr. Peter Hoffmann, PhD. Prostredníctvom tejto návštevy sa SEVS snažila o priame sprostredkovanie informácií o najväčšej svetovej organizácii OSN študentom, ktorí majú OSN v učebných plánoch a teoretickú rovinu si obohatili o praktickú.
Pán Brož zoznámil študentov s fungovaním medzinárodných štruktúr OSN a informoval ich o významných témach, ktorými sa svetová organizácia zaoberá.

23. február

V rámci rozvoja kontaktov so zahraničnými partnermi SEVS podpísala v Taškente Memorandum o porozumení medzi SEVS a Akadémiou budovania štátu a sociálneho rozvoja pri prezidentovi Uzbeckej republiky (AGOS). Memorandum podpísali Dr. h.c. Ing. H. Schwarczová, PhD., riaditeľka a zakladateľka SEVS, a prof. K. Nazarov, DrSc., rektor AGOS. Na slávnostnom akte podpisu sa zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbeckej republike JUDr. J. Mačišák, CSc. Za napĺňanie obsahu memoranda priebežne zodpovedajú prorektori pre medzinárodné vzťahy doc. P. Juza, CSc., PhD., (za SEVS) a prof. F. Irgašev, DrSc. (za AGOS).
V rámci návštevy bola pre poslucháčov a pedagogický zbor AGOS uvedená prednáška: Ústava Slovenskej republiky – kľúč k vytvoreniu a forma vyjadrenia suverenity štátu.

2008

22. – 26. február

Riaditeľka Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová a prorektor pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., boli na pracovnej ceste v Uzbeckej republike. V rámci rozvoja kontaktov bolo v Taškente podpísané memorandum o porozumení medzi Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici a Akadémiou budovania štátu a sociálneho rozvoja pri prezidentovi Uzbeckej republiky .

júl

Delegácia SEVS vedená riaditeľkou a zakladateľkou Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczovou navštívila Cyperskú republiku, kde sa stretla s vedeniami univerzít a nadviazala pracovné kontakty s najväčšou miestnou štátnou univerzitou University of Cyprus a so súkromnou European University Cyprus. Počas stretnutí boli prerokované otázky spolupráce v pedagogickej a vedeckej oblasti a taktiež aj možností realizácie programu Erasmus. Taktiež sa uskutočnili rozhovory o možnej spolupráci so súkromnou Frederick University v Nikózii. Na záver pracovného pobytu sa delegácia SEVS stretla s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Slovenskej republiky v Cyperskej republike PhDr. Annou Tureničovou.

2007

14. máj

V poľskom meste Katovice sa konala konferencia na tému Postavenie neverejného vzdelávania v krajinách Vyšehradskej štvorky.
    
Konferenciu zorganizovala naša partnerská škola v rámci programu Erasmus The General Jerzy Ziętek Silesian School of Managment. Na konferencii prezentovali svoje príspevky zástupcovia súkromných vysokých škôl z krajín Vyšehradskej štvorky, čiže z Česka, Maďarska, Poľska a zo Slovenska.
Slovensko zastupovala SEVS. Za školu vystúpila prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD., s príspevkom Štruktúra súkromných vysokých škôl na Slovensku a špecifický charakter vzdelávania na SEVS.
Na konferencii sa okrem prof. PhDr. Zuzany Martinákovej, PhD., inštitucionálnej koordinátorky programu Erasmus, zúčastnila Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD., riaditeľka SEVS, Mgr. Katarína Michalicová, koordinátorka programu Erasmus, a taktiež študentky prvého a druhého ročníka SEVS.

2006

13. – 14. december

Uskutočnila sa oficiálna návšteva zástupcov SEVS na pôde VŠERS v Českých Budějoviciach, pri príležitosti ktorej riaditeľka a zakladateľka SEVS Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD., a rektor VŠERS prof. Josef Dolista, podpísali dohodu o spolupráci.
Vzájomná spolupráca vysokých škôl počas najbližších piatich rokov bude zameraná predovšetkým na témy dotýkajúce sa sociálnych, regionalistických a politologických aspektov, ako aj výmeny študentov a pedagógov, aktuálnych informácií a publikácií.
Obe strany sa dohodli na vytváraní vhodných pracovných a študijných podmienok na realizáciu výmenných programov a na spolupráci pri vedeckovýskumnej činnosti. Prof. Erneker bližšie predstavil výsledky pedagogickej činnosti VŠERS, Dr. Berová informovala o edičnej činnosti, Dr. Ferebauerová o systéme celoživotného vzdelávania a Petra Bandhauer o výmenných pobytoch študentov a pedagógov VŠERS uskutočnených v rámci programu Erasmus.
Veľmi zaujímavá bola prezentácia Ing. Skořepu, ktorý priblížil systém zabezpečovania odborných praxí pre študentov prostredníctvom projektu Blíže k zelenému stromu, prostredníctvom ktorého si môžu študenti VŠERS a ostatných partnerských vysokých škôl rezervovať miesto odbornej, resp. bakalárskej praxe.
Zástupcovia SEVS využili návštevu VŠERS na propagáciu možností štúdia v Skalici pre záujemcov z ČR a na konkretizáciu harmonogramu spolupráce pri aktivitách škôl v roku 2007 – zapojenie do projektu Omnibus, práce v redakčnej rade časopisu Auspicia a účasť na medzinárodnej konferencii Člověk ve stínu svého konce.