Zahraniční hostia

2014

30. apríl

Prednáška Eduarda Kukana a Ivana Štefanca na tému: 10 rokov SR v EÚ.

24. apríl

V tento deň sa v meste Skalica uskutočnilo rokovanie vlád Slovenskej a Českej republiky. Pri tejto príležitosti prišli navštíviť SEVS Mgr. Jiří Dienstbier - kandidát na prezidenta v ČR 2013, aktuálne minister pre ľudské práva, rovnaké príležitosti a legislatívu v ČR a Mgr. Michaela Marksová-Tominová, ministerka práce a sociálnych vecí v ČR. Posedenie moderovala Ing. Brigita Schmögnerová CSc. - výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie pri OSN.

14. apríl

Prednáška veľvyslanca Rakúskej republiky J. E. Dr. Markusa Wuketich pri príležitosti 20. rokov výročia rakúsko-slovenských vzťahov.

27. február

Prednáška Cyperského veľvyslanca J. E. Mariosa Kountouridesu na tému: Cyperská otázka v medzinárodnom kontexte.

28. január

Návšteva predstaviteľov St. John International University z New Hampshire (USA) a z Torino (Taliansko) a následné podpísané memorandum o novej spolupráci.

2013


19. december

Na pôde SEVS sa konala prezentácia knihy "Odkiaľ a kam 20 rokov samostatnosti", ktorú prezentovali editori: Doc. PhDr. Martin Bútora, CSc.; PhDr. Zora Bútorová, CSc.; Ing. Miroslav Kollár a PhDr. Grigorij Mesežnikov.

28. október

Prednáška zahraničného vysokoškolského pedagóga prof. Gregoryi Kovalenka z Charkovskej štátnej univerzity z Ukrajiny na tému: Problematika záťaží životného prostredia.

23. november

Prednáška zahraničného vysokoškolského pedagóga prof. Vitaliyho Malyarenka z Charkovskej štátnej univerzity z Ukrajiny na tému: Problematika hospodárstva a životného prostredia.

25. apríl

Prednáška predsedu Najvyššieho súdu JUDr. Štefana Harabina na tému: justícia, vymožiteľnosť práva, rýchlosť súdneho konania a disciplína v sudcovskom zbore.

2012

24. november

Primátor mesta Skalice Stanislav Chovanec prijal v konšelskej miestnosti radnice Hon. Romana Valentinoviča Kopina, gubernátora Čukotky, autonómnej časti Ruska, s manželkou. Hosť sa zapísal do Pamätnej knihy mesta Skalica a po krátkom rozhovore s primátorom absolvoval prijatie u riaditeľky SEVS Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczovej, PhD. Na prijatí sa zúčastnil aj bývalý prezident SR Rudolf Schuster.

5. november

Návšteva a prednáška J. E. Nicolaosa D. Kanellosa, veľvyslanca Helénskej republiky.

15. máj

V súvislosti s realizáciou Envirofilmu 2012, David Barna, zástupca riaditeľa pre komunikáciu vo federálnej agentúre USA National Park Servise, prezentoval národné parky USA v kine Sloboda v Skalici. Diváci najprv sledovali krátky 16-minútový film o národných parkoch v USA, vzápätí nasledovala prezentácia a prednáška Davida Barnu.

20. apríl

Na Mestskom úrade v Skalici sa konalo slávnostné otvorenie regionálnej kancelárie Európskej organizácie verejného práva so sídlom v Skalici, v budove SEVS v Skalici. Primátor mesta Skalica, Ing. Stanislav Chovanec, riaditeľ Európskej organizácie verejného práva, prof. Spyridon Flogaitis a riaditeľka SEVS, Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarzcová, PhD., privítali na slávnostnom otvorení veľvyslancov Gréckej republiky, Cyperskej republiky, Gruzínskej republiky, Fínskej republiky, konzula Chorvátskeho veľvyslanectva, ako aj bývalého prezidenta Slovenskej republiky J. E. Rudolfa Schustera.
Regionálna kancelária bude pôsobiť ako jediná na Slovensku.

12. apríl

SEVS navštívila profesorka Natália Nekrassovová z Tallinnskej technickej univerzity v Estónsku.
Aktuálnou témou prednášky Národná a medzinárodná kultúra zaujala študentov a svojím prednesom prispela k ozrejmeniu aktuálnej témy.

27. marec

Konal sa workshop pod záštitou J. E. Dr. h.c. Ing. Rudolfa Schustera, PhD. Pozvanie na workshop prijal J. E. Pavel Maratovič Kuznecov, veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, ktorý vystúpil s prednáškou Rusko-slovenské bilaterálne vzťahy a perspektívy. Z Akadémie Truda v Moskve sa na workshope zúčastnil rektor akadémie prof. Kozokin, ktorý predniesol tému Vonkajšia politika Ruska: priority a inštitúty. Na záver workshopu vystúpil vedúci Ústavu politických vied PhDr. Mgr. Štefan Maceják, PhD., s témou Vzťahy Európskej únie a Ruska v kontexte energetickej závislosti.
Po každom vystúpení prišli na rad otázky študentov, ktorí mali záujem najmä o vzťah Ruska s Európskou úniou, s USA a taktiež o otázku Slovenska ako tranzitnej krajiny v oblasti energetiky.

8. marec

Prednáška J. E. Abdulrahmana Bseisa, palestínskeho veľvyslanca na Slovensku, na tému Mierový proces na Blízkom východe medzi aktiváciou a obštrukciou.

2011

8. december 2011

SEVS svojou návštevou a prednáškou poctil J. E. Alexander Ben-Zvi, izraelský veľvyslanec na Slovensku.

30. november 2011

SEVS navštívil profesor Vladimír Vladimirovič Štoľ z inštitútu medzinárodných vzťahov Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie.

10. november

Návšteva honorárneho konzula Tureckej republiky na Slovensku Štefana Melníka.

13. máj

Na pôde SEVS sa stretli predseda medzinárodnej organizácie EPLO – European Public Organization, profesor Spyridon Flogaitis, veľvyslanec Helénskej republiky, Nicolaos D. Kanellos, Sotiris Trapes, riaditeľka SEVS Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD., a zástupca riaditeľky a poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy SEVS JUDr. Ivo Hlaváček, PhD. Cieľom Európskej verejnej organizácie práva EPLO je vytváranie a šírenie znalostí v oblasti verejného práva, vrátane národného práva, porovnávanie európskeho verejného práva, ľudských práv, práva životného prostredia a presadzovanie európskych hodnôt prostredníctvom verejného práva po celom svete. Na stretnutí sa diskutovalo o spolupráci organizácie EPLO so SEVS. Od septembra 2011 sa SEVS stane oficiálnym členom medzinárodnej organizácie.

10. máj

SEVS navštívil honorárny konzul Holandského kráľovstva v SR Matúš Murajda, ktorý s riaditeľkou SEVS Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczovou, PhD., prerokoval a navrhol ďalšie formy spolupráce a ocenil kvalitu vzdelávacieho procesu.

6. apríl

SEVS navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Grécka na Slovensku J. E. Nicolaos D. Kanellos. Téma prednášky, ktorú prezentoval na akademickej pôde, bola Oblasť Balkánu a jeho európska perspektíva.

18. marec

SEVS v Skalici navštívil v rámci svojej návštevy Skalice mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky J. E. Vladimir Michajlovič Serpikov. V sprievode radcu bieloruského veľvyslanectva Vladimíra Čechlova sa zoznámil so zameraním školy, študijnými programami a prezrel si nové priestory školy.

2009

6. november

Skalicu navštívila skupina poslucháčov z kazašskej University of International Business in Almaty, ktorí svoju krajinu predstavili študentom SEVS. Išlo o prvé podujatie, ktoré sa realizovalo v súlade s podpísanou dohodou o spolupráci medzi SEVS a University of Business in Almaty. Tá predpokladá rozširovanie spoločných vedeckých podujatí a výmenu študentov.

14. september

Pracovné stretnutie vedenia SEVS s prorektorom Rusko-arménskej slovanskej univerzity v Jerevane prof. Eduardom Sandojanom. V rámci stretnutia bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi SEVS v Skalici a RASU v Jerevane a prerokované konkrétne možnosti spolupráce medzi vysokými školami.

8. apríl

SEVS navštívilo vedenie partnerskej vysokej školy Academia Rerum Civilum – Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o., Kolín z Českej republiky. Riaditeľka SEVS, Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD., a prorektorka pre vzdelávanie doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková privítali rektora z partnerskej vysokej školy v Kolíne, doc. PhDr. Jána Liďáka, CSc., a prorektorov prof. Dr. Josefa Dolistu, PhD., ThD., PhDr. Vladimíra Srba a Mgr. Kláru Zubíkovú. Na spoločnom stretnutí sa rokovalo o súčasnej a budúcej spolupráci partnerských vysokých škôl.

2008

18. november

SEVS navštívila delegácia poslucháčov Akadémie budovania štátu a sociálneho rozvoja pri prezidentovi Uzbekistanu v rámci projektu s názvom Perspektívy a nové technológie prípravy zamestnancov štátnej služby. Vedenie delegácie oficiálne prijala riaditeľka a rektorka SEVS Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD. V rámci spoločného stretnutia delegácie so SEVS odznela prednáška od doc. Mgr. Petra Juzu, CSc., PhD., na tému Geopolitické postavenie Slovenska a potreba modernej prípravy zamestnancov štátnej služby a prednáška doc. M. Rachimovej na tému Uzbekistan, nový štát, profil nového štátneho úradníka. Na záver stretnutia prebehla diskusia so študentmi.

6. máj

Uskutočnila sa séria prednášok na tému Komunikácia. Prednášajúcim bol prof. PhDr. Jaroslav Erneker, CSc., z Vysokej školy európskych a regionálnych štúdií, České Budějovice.
Prvý blok bol zameraný na základy sociálnej komunikácie. Obsahom bola problematika verbálnej a neverbálnej komunikácie, ako aj význam identifikácie a využívania neverbálnych signálov.
Druhá časť prednášky sa zameriavala na komunikáciu s občanmi a verejnosťou. Študenti získali obsiahle informácie z nasledovných okruhov: zvládanie komunikačných konfliktov, znaky konfliktných komunikačných situácií, prekonávania a efektívne riadenie konfliktnej komunikácie, schopnosť informovať a aktívne počúvať, vyjednávanie a presvedčovanie, základy asertívnej komunikácie a priebeh sociálnej komunikácie.

2007

12. december

Prof. Robert Shipley z University of Waterloo z kanadského Ontaria prednášal na tému Intercultural Understanding.

9. november

SEVS navštívil Dr. et Mgr. Lubomír Pána z Vysokej školy evropských a regionálních studií z Českých Budejovíc.

27. november

SEVS navštívila delegácia pedagógov a študentov uzbeckej Akadémie budovania štátu a sociálneho rozvoja z Taškentu. S delegáciou boli prerokované možnosti spolupráce pri výmene študentov, mobilít pedagógov a spoločných vedeckovýskumných aktivít.

28. február

SEVS poctil svojou návštevou japonský profesor Koji Kobajaši z Gifu Univerzity v Japonsku. Študentom prednášal na tému Diversified Landscape of Japan.

2006

12. december

Prof. Robert Shipley z University of Waterloo, Ontario, Kanada prednášal na tému Intercultural Understanding.

9. november

Uskutočnilo sa pracovné rokovanie SEVS so zástupcami Vysokej školy evropských a regionálních studií z Českých Budejovíc, s Dr. et Mgr. Lubomírom Pánom, o vzájomnej spolupráci medzi školami.

8. november

Na akademickej pôde SEVS sa uskutočnilo stretnutie členov delegácie Ústavnoprávneho výboru senátu parlamentu Českej republiky a Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky s rektorom SEVS, prof. Ing. Jánom Porvazníkom, CSc., a riaditeľkou a zakladateľkou SEVS, Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarzcovou, PhD.

7. november

SEVS poctil svojou návštevou J. E. Rodolphe M. Vallee, americký veľvyslanec na Slovensku, ktorý sa informoval o zameraní školy a študijných programoch SEVS.