Kvalifikačné kurzy

Kvalifikačné kurzy

Kvalifikačné kurzy sú realizované v rámci ďalšieho vzdelávania, ktoré upravuje zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedeného zákona sa môže jednať o dva druhy ďalšieho vzdelávania:

  1. Ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.
  2. Rekvalifikačné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie – odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní, ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania.

Kvalifikačné kurzy sú odborne zamerané vzdelávacie kurzy, ktorými si konkrétne stanovená cieľová skupina dopĺňa kvalifikáciu na výkon odbornej činnosti. Môžu realizovať prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou formou.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici je vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania a v súčasnosti pripravuje viacero vzdelávacích programov, ktoré budú akreditované a budú realizované ako kvalifikačné kurzy.

Kvalifikačne kurzy -
Akreditovaný seminár: Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO

Vzdelávací program  akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Akreditované štúdium trvá 8 dní. Počas kurzu Vás pripravíme na témy a prípady, ktoré budete riešiť vo Vašej každodennej praxi. Obsahom 8 dňového kurzu sú témy ako majetok a zásoby, zúčtovacie vzťahy, problematika zostavenia účtovného rozvrhu, analytická evidencia, podsúvahová evidencia. Budete mať ucelený pohľad na vedenie účtovníctva , daňové posúdenie transakcií k zostaveniu účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Úspešný absolvent akreditovaného programu Senior účtovník bude schopný samostatne zostaviť daňové priznanie právnických osôb.

Akreditovaný vzdelávací program Senior účtovník je ukončené záverečnou skúškou. Skúška bude obsahovať teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť bude pozostávať z 20-tich testových otázok. Praktická časť bude rozdelená do 2 samostatných súčastí: zaúčtovanie vybraných účtovných prípadov a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov z predloženého praktického príkladu.

Účastník získa osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré je vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.           

Štúdium je určené účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách.  Predpokladá sa znalosť problematiky.

Kurzy budú prebiehať v malých skupinách – maximálne 10 účastníkov, čím Vám zaručujeme individuálny prístup lektora.

Termín: 28.10.-10.11.2015


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
International Office
Asistent pre medzinárodnú spoluprácu pre anglicky hovoriace krajiny
tel.: +421 34 696 52 27
email: j.vlcej@sevs.sk