Slovenský jazyk pre cudzincov

Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v SR

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (ďalej len „škola“) organizuje vzdelávaciu aktivitu Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v SR, ktorej hlavným cieľom je odovzdať zahraničným študentom jazykové kompetencie potrebné k úspešnému vysokoškolskému štúdiu v Slovenskej republike.Poslucháči získajú okrem schopnosti komunikovať v slovenskom jazyku aj odborné vedomosti z vybraného okruhu predmetov.

Organizácia štúdia

Vzdelávací program začína šesťtýždňovým intenzívnym kurzom slovenského jazyka v rozsahu 20 hodín týždenne (4 hodiny denne). Následne prebieha šesťtýždňová výučba v rozsahu 20 hodín slovenského jazyka týždennea 10 hodín vybraných odborných predmetov týždenne. Celková výmera je 240 hodín slovenského jazyka60 hodín z odborných predmetov, teda celkom 300 kontaktných vyučovacích hodín. Záverečná skúška zo slovenského jazyka je realizovaná v písomnej a ústnej forme a jej úspešné absolvovanie je akceptované ako úspešne vykonaná prijímacia skúška zo slovenského jazyka na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Poslucháčom je po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky odovzdané osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity, ktoré podstatne zvyšuje predpoklady pre úspešné vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike.

Poplatky

Poplatok za prijímacie konanie:        100 Eur (doklad o úhrade ako súčasť prihlášky)
Cena za vzdelávací program:          3000 Eur (úhrada pred nástupom na štúdium)

Poplatky je nutné uhradiť na účet:

  • ČSOB, a.s.: 4008981104/7500,
  • IBAN: SK02 7500 0000 0040 0898 1104,
  • BIC:  CEKOSKBX
  • variabilný symbol: číslo pasu,
  • konštantný symbol: 0558

Priebeh štúdia v akademickom roku 2014/2015

Termín na zaslanie prihlášok:              15.2.2015
Intenzívny kurz slovenského jazyka:     1.6.2015 – 10.7.2015
Jazyková a odborná príprava:              13.7.2015 – 21.8.2015
Záverečná skúška:                                24.8.2015 – 28.8.2015

Prijímacie konanie

Riadne vyplnenú prihlášku doručí uchádzač o vzdelávací program Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v SR najneskôr do 15.2.2015 na adresu:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01  Skalica
Slovenská republika

 Povinnými prílohami k prihláške sú:

  1. Fotokópia maturitného vysvedčenia, príp. iného relevantného dokladu o úplnom stredoškolskom vzdelaní. Fotokópia dokumentu musí byť notársky overená a preložená do slovenského alebo anglického jazyka a superlegalizovaná veľvyslanectvom Slovenskej republiky v danej krajine.
  2. Fotokópia identifikačnej strany pasu
  3. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 100 Eur
  4. Lekárske potvrdenie zdravotnom stave nie staršie ako 3 mesiace

Uvedené prílohy sú povinnou súčasťou prihlášky, ktorá bude zaradená do prijímacieho konania. V prípade absencie uvedených príloh, alebo absencie požadovaných údajov v prihláškenebude prihláška posudzovaná, bez nároku na vrátenie uhradeného poplatku za prijímacie konanie.

Zmluvné podmienky

Zmluvný vzťahy medzi Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici, n.o. a zahraničným študentom vzniká písomným vyjadrením súhlasu študenta so Zmluvnými podmienkami potvrdeným podpisom s doručením na vyššie uvedenú adresu školy a súčasným zaplatením poplatku záujemcomza vzdelávací program /pripísanie sumy na účet školy/ špecifikovaného v Akceptačnom liste.


Pre viac informácií nás kontaktujte:

PhDr. Abdallah Mkades, M.A.
International Office
Asistentka pre medzinárodnú spoluprácu pre anglicky hovoriace krajiny
tel.: +421 34 696 52 25
email: a.mkades@sevs.sk