Školné a poplatky

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

Školné je finančný príspevok uchádzača o štúdium, resp. študenta na úhradu časti nákladov spojených s jeho štúdiom na SEVS za jeden akademický rok. Poplatky spojené so štúdiom sú jednorazové platby uchádzača o štúdium, resp. študenta za vybrané úkony spojené so štúdiom na SEVS.

Úhradu školného a poplatkov spojených so štúdiom na SEVS je možné zrealizovať:

  1. prostredníctvom poštovej peňažnej poukážky typu „U“
  2. vkladom alebo prevodom na účet SEVS

Banka:                           Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:            SK02 7500 0000 0040 0898 1104
BIC:                                 CEKOSKBX
Variabilný symbol:         rodné číslo uchádzača/študenta
Konštantný symbol:       0558

Bližšie informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na SEVS sú dostupné v jednotlivých podsekciách.

ŠKOLNÉ

V akademickom roku 2019/2020 je školné pre bakalársky stupeň štúdia stanovené nasledovne:

Denná forma štúdia ( 3 roky štúdia )

Študijný program

Školné za akademický 
rok pre občanov SR a občanov členských štátov EU

Školné za každý zapísaný
kredit
pre cudzincov *

Medzinárodn évzťahy

980 eur

 30 eur

Environmentálne manažérstvo

980 eur

 30 eur

Životné prostredie

980 eur

 30 eur

 Externá forma štúdia ( 4 roky štúdia )

Študijný program

Školné za akademický 
rok pre občanov SR

Školné za každý zapísaný
kredit
pre cudzincov *

Medzinárodné vzťahy

750 eur

 30 eur

Environmentálne manažérstvo

750 eur

 30 eur

Životné prostredie

750 eur

 30 eur

* Cudzincom sa rozumie každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky, ani občanom členských štátov EU

Platba školného

Uchádzač o štúdium (ďalej len „uchádzač“) platí školné pred zápisom na štúdium v danom akademickom roku naraz za celý akademický rok resp. za všetky zapísané kredity na daný akademický rok pokiaľ ide o cudzinca.V prípadoch osobitného zreteľa môže SEVS poskytnúť uchádzačovi možnosť zaplatiť školné v splátkach. Možnosť zaplatiť školné v splátkach musí mať uchádzač dohodnutú v osobitnej dohode o splátkovom kalendári školného ešte pred zápisom na štúdium na daný akademický rok. Dohoda o splátkovom kalendári môže byť uchádzačovi vystavená len na základe jeho písomnej žiadosti.

Písomná žiadosť o platenie školného v splátkach musí byť uchádzačom vlastnoručne podpísaná a doručená osobne alebo poštou na adresu ekonomického oddelenia SEVS. Žiadosť zaslaná prostredníctvom emailu nie je akceptovaná.Do 30 dní od doručenia žiadosti je uchádzačovi, resp. študentovi vystavená dohoda o splátkovom kalendári, ktorá je uchádzačovi zaslaná poštou na adresu trvalého bydliska/korešpondenčnú adresu uvedenej v prihláške uchádzača.

Pri zápise na štúdium je uchádzač povinný sa preukázať dokladom o zaplatení školného.

Ak študent v lehote do 30 dní od začiatku akademického roka písomne oznámi SEVS, že sa rozhodol zanechať štúdium, SEVS vráti študentovi školné znížené o manipulačný poplatok vo výške 20 % z výšky určeného školného na akademický rok. Poplatky spojené so štúdiom sa nevracajú.

Ak rektor preruší študentovi štúdium na základe jeho písomnej žiadosti v lehote do 30 dní od začiatku akademického roka, SEVS vráti študentovi školné znížené o manipulačný poplatok vo výške 20 % z výšky určeného školného na akademický rok na základe jeho písomnej žiadosti. Poplatky spojené so štúdiom sa nevracajú.V prípade, že študent písomne nepožiada o vrátenie školného, bude mu zaplatené školné na akademický rok započítané po opätovnom zapísaní na štúdium.

Všetky informácie o školnom sú uvedené v smernici Školné a poplatky spojené so štúdiom na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.

 POPLATKY

Poplatky súvisiace so zápisom do 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia sú uvedené v tabuľke nižšie:

Prijímacie konanie

Elektronická prihláška

30 eur

Papierová prihláška

50 eur

Preukaz študenta

Vystavenie preukazu pri zápise na štúdium

30 eur

Akademický informačný
systém (AIS)

Používanie AISu (platí sa jednorazovo
za celé bakalárske štúdium v 1. ročníku)

100 eur

Zápis na štúdium 

Platí sa jednorazovo za celé bakalárske štúdium v 1. ročníku

20 eur 

Pri zápise na štúdium je uchádzač o štúdium povinný sa preukázať dokladom o zaplatení poplatkov spojených so štúdiom.

V prípade, že uchádzač o štúdium nezaplatí stanovené poplatky, nemá právo požadovať vydanie preukazu študenta, sprístupnenie akademického informačného systému ani vykonanie jazykového testu.

 Ďalšie poplatky súvisiace so štúdiom na SEVS sú uvedené v smernici Školné a poplatky spojené so štúdiom na SEVS.


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Patáková
Študijná referentka
tel.: +421 34 69 652 26
email: m.patakova@sevs.sk