Životné prostredie

Charakteristika študijného programu:

Bakalársky študijný program, akreditovaný v študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny je zameraný na výchovu absolventov so širokým environmentálnym a sociálno-ekonomickým rozhľadom. Študijný program sa zameriava na získanie vedomostí a zručností pre analyzovanie problémov, štúdium a vzdelávanie v oblasti všeobecnej a aplikovanej ekológie, ochrany prírody a prírodných zdrojov, ako aj ekologickej únosnosti, využívania foriem zeme, krajinného plánovania a tvorby krajiny, environmentálneho manažérstva v kontexte udržateľného rozvoja.

Štúdium je vyvážené v podiele prírodovedných a sociálno-ekonomických disciplín. V rámci štúdia študenti získajú základné vzdelanie v oblasti verejnej správy, regionálnej ekonómie, hospodárskej geografie a stratégie sociálno-ekonomického rozvoja, majú možnosť profilovať svoje vzdelávanie v smere k predpokladanému profesijnému uplatneniu.

Študijný program bol zostavený tak, aby obsahové zameranie jednotlivých predmetov čo najviac zodpovedalo požiadavkám praxe a umožnilo absolventom vykonávanie príslušných odborných prác v oblasti životného prostredia v orgánoch a organizáciách verejnej správy, v podnikateľských subjektoch realizujúcich environmentálny manažment, v organizáciách zabezpečujúcich regionálny rozvoj, vrátane oblasti kultúry a cestovného ruchu.

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu je vysokoškolsky vzdelaný odborník ovládajúci teoretické aj praktické poznatky z environmentálnych a ekologických vied, ktoré sú doplnené relevantnými poznatkami z ekonomických a právnych odborov, čím vychováva odborníka
s komplexným prístupom k starostlivosti o krajinu. Na tvorbe profilu absolventa sa výrazne podieľajú aj vedomosti a poznatky z oblasti manažérstva, marketingu, informatiky, štatistiky, kartografie a cudzích jazykov.

Absolvent:

 • získa poznatky, informácie a zručnosti o problematike vzájomných vzťahov medzi živými, neživými a antropogénnymi zložkami ekosystémov v krajine,
 • je schopný analyzovať, posúdiť a riešiť konkrétne požiadavky z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny, ako aj hodnotiť kvalitu životného prostredia,
 • má znalosti z ekológie, geografie, ochrany prírodných zdrojov a environmentalistiky,
 • ovláda základné teórie, pojmy a fakty z ekológie a environmentalistiky s dôrazom na jeho regionálny a lokálny podsystém, dokáže aplikovať teoretické poznatky pri spracovaní odborných podkladov pre prijímanie rozhodnutí a je schopný posúdiť reálnosť navrhovaných opatrení na základe analýzy ekonomických faktov a platných zákonov, 
 • je pripravený pre potreby kvalifikovaného výkonu práce v oblasti životného prostredia v orgánoch a organizáciách štátnej, verejnej správy a samosprávy, v podnikateľských subjektoch realizujúcich environmentálny manažment, v štátnom, súkromnom, aj neziskovom sektore na Slovensku. Získané znalosti môže uplatniť tiež v medzinárodných inštitúciách pôsobiacich na Slovensku, ako aj v zahraničí, v školských a kultúrnych zariadeniach, úradoch práce a sociálneho zabezpečenia. V profesijnom uplatnení môže využívať teoreticko-praktické znalosti a napĺňať legislatívne požiadavky z oblasti životného prostredia, národného hospodárstva, organizačnej a inštitucionálnej štruktúry fungovania verejnej správy a v právnych subjektoch podnikania.

Vzorový študijný pán:

Životné prostredie - Bc. - Denné štúdium - Študijný plán pre AR 2014-2015
Životné prostredie - Bc. Externé štúdium - Študijný plán pre AR 2014-2015

Stručná charakteristika povinných študijných predmetov:

 • Všeobecná ekológia

Všeobecná ekológia zovšeobecňuje ekologické javy bez ohľadu na systematickú príslušnosť živých organizmov. Cieľom predmetu je uviesť študentov do štúdia ekológie – cez charakteristiku médií, v ktorých organizmy žijú, a ktorých ekologické faktory podmieňujú rozšírenie organizmov na zemskom povrchu, cez charakteristiku vzájomných vzťahov organizmov v populáciách a spoločenstvách, ako aj ich evolúciou. Organizmy a ich prostredie vytvárajú neoddeliteľné biosystémy. Súčasťou kurzu je i úvod do štúdia štruktúry a funkcií ekosystému. 

 • Základy environmentalistiky

Predmet je vstupom do štúdia environmentálne orientovaných predmetov. Poskytuje základné znalosti z environmentalistiky ako interdisciplinárnej náuky o životnom prostredí. Študenti sa oboznámia so základnými pojmami týkajúcimi sa životného prostredia, jeho zložiek a faktorov. Naučia sa chápať vzájomné súvislosti medzi hospodárskymi činnosťami, zdrojmi znečisťovania a kvalitou životného prostredia.

 • Základy manažmentu a marketingu

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov, čo je to manažment; predmet manažmentu a jeho vývoj, prínosy jednotlivých krajín a národov na vznik manažmentu - Korene manažmentu vo vojenských a náboženských organizáciách; Klasifikácia škôl manažmentu; Predklasický manažment; Klasický manažment; Behavioristický manažment; Baťovský manažment; Moderný manažment; Empirický manažment; Americký, európsky a ázijský manažment, Základné funkcie manažmentu – plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola.

 • Informatika I

Jedným z predpokladov úspešnosti je efektívne a rýchle spracovanie informácií. Tento proces sa dnes už neobíde bez využitia výpočtovej techniky. Cieľom predmetu je  poskytnúť ucelený a komplexný prehľad o rozvoji a súvislostiach informačných technológií, informačných a komunikačných systémov a rozšírenie znalostí využitia textového editora, tabuľkového kalkulátora.

 • Základy práva

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými pojmami, kategóriami a problémami práva tým, že vyberá z nich tie najdôležitejšie, najmä všeobecné problémy, ktoré sú spoločné pre viaceré odvetvia práva, ale aj ekonomické a politické vedy. Študentom tak umožní, aby ich pri budúcom štúdiu jednotlivých právnych, ekonomických a politických odvetví, ktoré sa premietajú do jednotlivých študijných programov a v rámci nich do jednotlivých študijných predmetov, pochopili vo vzájomných systémových súvislostiach a väzbách. Tým chce umožniť pochopenie významu práva a jeho miesta v živote človeka a spoločnosti.

 • Cudzí jazyk I /anglický, ruský, francúzsky, nemecký, taliansky/

Cieľom vyučovania cudzieho jazyka je pripraviť študentov na zvládnutie základov uvedeného jazyka. Rozvíjať komunikatívnu kompetenciu študentov v nasledovných oblastiach: dohovoriť sa v bežných situáciách, osvojovanie gramatiky a slovnej zásoby, viesť jednoduchý rozhovor o veciach každodenného života, nácvik porozumenia počutého textu a rozumieť jednoduchšiemu cudzojazyčnému prejavu, čítať, i keď s pomocou slovníka jednoduchšie cudzojazyčné texty, písanie rôznych jednoduchých textov, poskytnúť študentom základnú orientáciu v terminológii zvoleného jazyka. Ďalej čítanie vybraných bežných textov, rozvíjanie slovnej zásoby a rozširovanie gramatiky. Rozvíjať komunikatívnu kompetenciu  študentov. Osvojenie si základov jazyka v rámci daných tematických okruhov. Cieľom je dosiahnuť stupeň B2 (z hľadiska stupnice v Spoločnom európskom referenčnom rámci).

 • Makroekonómia

Cieľom štúdia tohto predmetu je získanie teoretických vedomostí z makroekonómie, tak aby študenti nadobudli schopnosť posudzovať a riešiť teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva a tvorivým spôsobom aplikovať získané poznatky v hospodárskej praxi.

 • Štatistika

Cieľom je zoznámiť študenta s elementárnymi pojmami popisnej štatistiky, so základmi počtu pravdepodobnosti a s princípmi matematickej štatistiky. Študenti budú zoznámení so štandardne používanými štatistickými postupmi a metódami. Získajú informácie o ich účely, princípe, podmienkach použiteľnosti a spôsobe interpretácie výsledkov.

 • Globálna a krajinná ekológia

Predmet zahŕňa výklad základných pojmov, definícií a princípov krajinnej ekológie. Pozornosť je venovaná klasifikácii a hodnoteniu priestorovej štruktúry krajiny, procesom fungovania a dynamiky krajiny ako aj  prírodným krajinotvorným procesom a úlohe človeka vo vývoji krajiny. Súčasťou predmetu je  prehľad o používaných výskumných metódach hodnotiacich krajinu.

 • Ochrana prírody a krajiny

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s teóriou ochrany prírody a krajiny a praktickou ochranou prírody a krajiny, legislatívou ochrany prírody a krajiny, územnou ochranou v SR, stavom biodiverzity na Slovensku, s faktormi negatívne vplývajúcimi na biodiverzitu, s využívaním krajiny a ochranou prírodných zdrojov.

 • Regionalizácia a disparity životného prostredia

Predmet sleduje dva hlavné ciele. Prvým cieľom je poskytnúť študentom teoretické poznatky o regiónoch (definícia regiónu, typy regiónov, priestorová štruktúra regiónu, formovanie regiónov, mesto ako špecifický druh regiónu) a regionalizácii, resp. regionálnej taxonómii (typizácia, individuálna regionalizácia, metódy a techniky regionalizácie). Druhým cieľom je oboznámiť študentov s procesom priestorového členenia krajiny, v ktorom sa podľa stanovených kritérií a súboru environmentálnych charakteristík vyčleňujú regióny s určitou kvalitou stavu alebo tendencie zmien životného prostredia. Dôraz sa kladie na praktickú aplikáciu metód, techník a logických pravidiel regionalizácie ako aj na osvojenie si schopnosti analyzovať a syntetizovať vybraný región na základe viacerých najmä environmentálnych ukazovateľov.

 • Informačné systémy a monitoring ŽP

Cieľom predmetu je získanie vedomostí o základných princípoch monitorovania systému ochrany životného prostredia a fyzikálno-chemických procesov v rôznych médiách životného prostredia, pre presné určenie predstaviteľa znečisťujúcich látok.

 • Environmentálna výchova

Cieľom predmetu je bližšie oboznámiť študentov s filozofickými, psychologickými, pedagogickými, právnymi a prírodovedeckými aspektmi environmentálnej problematiky v kontexte environmentálnej edukácie. Sprostredkovať poslucháčom, aby si vytvorili čo možno najkomplexnejší  a najucelenejší pohľad na environmentálnu problematiku cez identifikáciu jej jednotlivých aspektov. Oboznámiť s ekologickým a environmentálnym vzdelávaním a výchovou na rôznych stupňoch školskej a mimoškolskej výchovy. Komplexná environmentálna výchova sleduje základy ekofilozofie, dynamický rozvoj osobnosti človeka, premenu hodnôt a postojov k environmentálnej problematike, tvorbu aktivizujúcich metód v školskej a mimoškolskej výchove a vzdelávaní, rozvoj didaktických metód a širokej environmentálnej informovanosti.

 • Hospodárske využívanie krajiny

Cieľom predmetu je regionálno-geografická analýza hospodárskeho využívania územia Slovenska. Dôraz je kladený na dôležité termíny a definície z oblastí hospodárstva, hospodárskej geografie a hospodárskych systémov. Študenti sa podrobne oboznámia s hospodárstvom Slovenska s jeho historickým vývojom, súčasným stavom a priestorovými rozdielmi v špeciálnom sektorovom pohľade.

 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Študent sa oboznámi s platnou legislatívou a metodikou posudzovania zámerov na realizáciu činnosti. Naučí sa štruktúru procesu posudzovania a zvládne jednotlivé kroky tohto procesu od predloženia zámeru až po záverečné stanovisko k realizácií vrátane zásad strategického environmentálneho hodnotenia a hodnotenia cezhraničných vplyvov.

 • Environmentálna politika

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické vedomosti v oblasti environmentálnej politiky, jej nástrojov ako aj  s medzinárodnými dokumentmi, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia s osobitným zreteľom na realizáciu environmentálnej politiky na úrovni výrobných organizácií, regionálnej a miestnej úrovni. Nástroje environmentálnej politiky vytvárajú v závislosti od konkrétnych podmienok trhu priestor na individuálne rozhodovanie sa subjektov, čo pri jasne stanovených podmienkach a pravidlách vedie k efektívnejšej alokácii zdrojov a k dodatočným možnostiam zlepšovania kvality životného prostredia.

 • Vzťahy s verejnosťou

Cieľom predmetu je získať znalosti o význame vzťahov a komunikácie medzi organizáciami štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov s verejnosťou. Pochopiť princípy komunikácie a vedenia ľudí. Získať prehľad o fungovaní mechanizmu  komunikácie s verejnosťou v rámci uplatňovania právnych nástrojov s ťažiskom zabezpečovania plnenia požiadaviek aktívnou účasťou verejnosti a aktívnym prístupom povinných subjektov.

 • Právo životného prostredia

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou právnej úprave týkajúcej  sa  jednotlivých zložiek životného prostredia, výkonu štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia a správneho práva, medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia, vybraných medzinárodných zmlúv, ktoré súvisia s ochranou zložiek prostredia, ekosystémov, hospodárením s odpadmi a úpravou zodpovednosti za škody spôsobené činnosťami nebezpečnými pre životné prostredie, ku ktorým pristúpila Slovenská republika a EÚ, alebo svoje pristúpenie pripravujú.

 • Environmentálne manažérske systémy

Študent sa oboznámi s účelom a dôvodmi zavádzania systémov environmentálneho manažérstva podľa schémy EMAS. Pochopí štruktúru tohto systému a ozrejmí si jednotlivé systémové prvky v zmysle príslušnej legislatívy. Získa praktické skúsenosti z realizácie úvodného environmentálneho preskúmania a tieto dokáže riadiť a neustále zlepšovať v intenciách trvalo udržateľného rozvoja v rámci týchto systémov.

 • Udržateľný rozvoj

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,  o potrebe preorientovať strategické rozhodnutia na zodpovednosť o životné prostredie. Východiskom pre teóriu udržateľného rozvoja je vysvetlenie zaťaženie životného prostredia antropogénnou činnosťou a súvisiaci civilizačný konflikt. Oboznámia sa s Agendou 21,  indikátormi  trvalej udržateľnosti podľa komisie OSN pre UR a indikátory udržateľnosti podľa OECD.

 • Seminár k bakalárskej práci I

Cieľom seminára je metodické usmerňovanie písania bakalárskej práce do podoby uceleného projektu zodpovedajúcemu požiadavkám daného stupňa štúdia. Pre napísanie kvalitnej bakalárskej práce je potrebné zvládnuť základné metodické znalosti o tvorbe bakalárskej kvalifikačnej práce. Študent musí byť schopný samostatne pracovať, na primeranej odbornej úrovni, spracovať zvolenú tému, kriticky hodnotiť danú problematiku, pracovať s odbornou literatúrou ako aj využívať odbornú terminológiu, princípy citácie, parafrázovanie a prácu s bibliografickými odkazmi.

 • Environmentálne vhodné produkty a technológie

Študent získa znalosti o vplyve výrobkov a technológií na globálne a lokálne životné prostredie. Pochopí základné princípy hodnotenia environmentálnych vlastností strojárskych výrobkov a podmienky označovania environmentálne vhodných výrobkov. Oboznámi sa z platnou legislatívou, týkajúcou sa hodnotenia a označovania výrobkov, technológií a služieb. Pochopí princípy metód pre hodnotenie technológií. Na praktickej časti predmetu si študent overí teoretické vedomosti na praktických príkladoch posudzovania zadaných výrobkov.

 • Oceňovanie prírodných zdrojov a nehnuteľností

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými pojmami environmentálnej ekonomiky, naučiť ich orientovať sa v trhových a netrhových cenách prírodných zdrojov a nehnuteľností. Sprostredkovať používanie rôznych metód oceňovania prírodných zdrojov a nehnuteľností.

 • Odpadové hospodárstvo a recyklácia

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou odpadového hospodárstva na Slovensku, s koncepciou odpadového hospodárstva, spôsobmi nakladania s odpadmi, s ekonomickými nástrojmi v odpadovom hospodárstve. Po absolvovaní predmetu získa študent dostatočné teoretické poznatky potrebné pre riadenie odpadového hospodárstva a vypracovanie programov odpadového hospodárstva pre podnikateľské subjekty. V predmete sa tiež študenti oboznámia s vybranými recyklačnými technológiami. Pochopia ich podstatu a význam.

 • Seminár k bakalárskej práci II

Seminár k bakalárskej práci II je určený na podporu vykonania štátnej záverečnej skúšky. Cieľom je rekapitulácia nosných tém predmetov bakalárskej skúšky. Súčasťou je i príprava na spracovanie a vyhodnotenie získaných podkladov k téme bakalárskej práce ako i príprava obhajoby bakalárskej práce.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
Tajomník ústavu politických vied a ústavu ekológie a environmentálnych vied
tel.: +421 34 69 652 27
email: j.vlcej@sevs.sk