Environmentálne manažérstvo

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

Získate široký environmentálno-manažérsky rozhľad, ako aj teoreticko-metodický základ rozšírený o praktické skúsenosti a poznatky pri interdisciplinárnom pohľade na riešenie environmentálnych problémov a projektov, pre tvorbu a implementáciu environmentálnej politiky a jej nástrojov v podnikovej sfére, v systéme verejnej správy a v súkromnom sektore. Stanú sa z vás kvalifikovaní odborníci – environmentálni manažéri, projektanti, audítori, technickí experti pre riešenie konkrétnych úloh v závislosti od potrieb spoločenskej praxe a vedy, v súlade s koncepciou udržateľného rozvoja.


PROFIL ABSOLVENTA

Ako absolvent doktorandského študijného odboru environmentálny manažment sa stanete environmentálnym expertom a budete spôsobilý vykonávať funkcie najmä v týchto oblastiach:

 • funkcie v organizáciách a inštitúciách, ktoré realizujú environmentálnu politiku
 • funkcie vo verejnej správe
 • funkcie v medzinárodných organizáciách
 • pozície na rôznych úrovniach manažmentu v súkromnej sfére
 • funkcie v organizáciách zabezpečujúcich technickú infraštruktúru
 • konzultačné a informačné služby
 • funkcie pri tvorbe a aplikácii vzdelávacích a tréningových programov v oblasti environmentálneho manažérstva
 • koordinácia činností zainteresovaných zložiek pri riešení problémov životného prostredia na regionálnej a lokálnej úrovni

Uplatnenie absolventov a širšia spolupráca bola konzultovaná s:

 • Ministerstvom životného prostredia SR
 • Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvom hospodárstva SR
 • Trnavským samosprávnym krajom
 • Vyšehradským fondom
 • právnymi subjektmi podnikania, najmä s tými subjektmi, ktoré majú zo zákona povinnosť zabezpečiť starostlivosť o životné prostredie kvalifikovaným zamestnancom
 • odbornými združeniami
 • organizáciami jednotlivých rezortov (Asociáciou priemyselnej ekológie na Slovensku, Slovenskou agentúrou životného prostredia a inými)

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO PLÁNU

Študijný plán pre študijný program doktorandského štúdia ENIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO
študijného odboru 4.3.3
Environmentálny manažment
na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici

 Názov predmetu Semester Kred.
1. 2. 3. 4. 5. 6.  
Študijná časť                  
16p           12
  16p         10
  16p         10
  12p         6
Cudzí jazyk 8p           6
Povinne voliteľný predmet 8p   8p       8
Povinne voliteľný predmet 8p   8p       8
 Vedecká časť              
             
Tvorivá činnosť v oblasti vedy             60
Rozpracované tézy dizertačnej práce             20
Dizertačná práca             40
Hodiny spolu 40 44 16       100
Priebežné hodnotenie 2 3 1       6
Kredity spolu 26 26 8     120 180

 

 CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH PREDMETOV
POVINNÉ PREDMETY
doktorandské štúdium
Študijný odbor:
4.3.3. ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT
Študijný program: Environmentálne manažérstvo

Názov povinného predmetu Počet kreditov   Semester / výmera hodín za semester **
* 1. 2. 3.
Environmentálne manažérske systémy 10 10 12 p    
Posudzovanie vplyvov na ŽP a zdravie obyvateľstva (EIA, SEA, HIA) 10 10   12 P  
Matematicko-štatistické metódy pre environmentalistov 10 10   12 p  


 

Hodiny spolu   12 24 0
Skúšky   0 0 0
Priebežné hodnotenia   1 2 0
Kredity 60 20 40 0

*    Minimálne 60 kreditov doktorand získava za aktivity tvorivej činnosti v oblasti vedy uvedené v prílohe č.1. za celé obdobie štúdia.

** Celková výmera hodín práce doktorandov v doktorandskom štúdiu je 50 hodín a je rozdelená na 12 hodín semestrálnej výmery v zmysle povinných a povinne voliteľných predmetov a 38 hodín ako práca doktorandov zameraná na tvorivú činnosť v oblasti vedy.

Doktorand je povinný pri prihlásení sa na obhajobu dizertačnej práce preukázať v zákone stanovenom termíne minimálny počet 120 kreditov dosiahnutých za študijnú a tvorivú činnosť.

 

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY
doktorandské štúdium
Študijný odbor: 4.3.3
ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT
Študijný program: Environmentálne manažérstvo – denná forma štúdia

 

Počet kreditov

 

Semester / výmera hodín
za semester
**

*

1.

2.

3.

 

Výmera povinne
voliteľných predmetov

 

10

10

12p

0

12p

10

10

0

0

12p

 

 

Ponuka povinne voliteľných predmetov

Počet
kreditov

 

Semester / výmera
hodín za semester
**

*

1.

2.

3.

Udržateľný rozvoj

10

10

12p

 

 

Ekonomická efektívnosť environmentálneho manažérstva

10

10

 

12p

 

Environmentálna kvalita produktov

10

10

 

12p

 

Environmentálna politika a legislatíva

10

10

 

 

12p

Akreditácia, certifikácia, audit a notifikácia v environmente

10

10

 

 

12p

Metodika vedeckej práce

10

10

 

 

12p

Integrované manažérske systémy

10

10

12p

 

 

Environmentálne informačné systémy

10

10

12p

 

 

Manažérstvo odpadového hospodárstva a recyklácie

10

10

 

 

12p

Manažérstvo environmentálnych rizík

10

10

 

 

12p

Edukácia a komunikácia v environmente

10

10

 

 

12p

Cudzí jazyk

10

10

 

 

 

 

Hodiny spolu

 

12

0

24

Skúšky

0

0

0

Priebežné hodnotenia

1

0

2

Kredity

60

20

 

40

* Minimálne 60 kreditov doktorand získava za aktivity tvorivej činnosti v oblasti vedy uvedené v prílohe č.1., za celé obdobie štúdia.

** Celková výmera hodín práce doktorandov v doktorandskom štúdiu je 50 hodín a je rozdelená na 12 hodín semestrálnej výmery v zmysle povinných a povinne voliteľných predmetov a 38 hodín ako práca doktorandov zameraná na tvorivú činnosť v oblasti vedy.

Doktorand je povinný pri prihlásení sa na obhajobu dizertačnej práce preukázať v zákone stanovenom termíne minimálny počet 120 kreditov dosiahnutých za študijnú a tvorivú činnosť.


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Peter Brunovský
Vysokoškolský učiteľ – asistent
Referent pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: p.brunovsky@sevs.sk