Environmentálne manažérstvo

Charakteristika študijného programu:

Magisterský študijný program Environmentálne manažérstvo akreditovaný v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment profiluje absolventa ako multidisciplinárneho odborníka v oblasti plánovania a riadenia udržateľného rozvoja vo všetkých jeho aspektoch. Poskytuje teoretické aj praktické poznatky z ochrany zložiek životného prostredia a vplyvov činností na životné prostredie, z ekonomickej a legislatívnej oblasti, sprostredkúva progresívne systémy riadenia a tvorby projektov, ako aj nástroje environmentálneho marketingu, ktoré sú doplnené predmetmi práce s verejnosťou.

Cieľom študijného programu je vychovať absolventov so širokým environmentálnym a ekonomickým rozhľadom podloženým kvalitnou znalosťou disciplín nadväzujúcich na ochranu a tvorbu životného prostredia v kontexte udržateľného rozvoja. Úlohou študijného programu je poskytnúť teoretický základ, praktické skúsenosti a interdisciplinárny pohľad na riešenie environmentálnych problémov pre tvorbu a implementáciu environmentálnej politiky a jej nástrojov v systéme verejnej správy a v súkromnom sektore.

Študijný program poskytuje komplexné poznatky z environmentálnej, ekonomickej, inštitucionálnej a právnej oblasti s dôrazom na riadenie, koordinovanie a posudzovanie vplyvu životného prostredia na ľudské zdravie. Vzdelanie je prierezové vo všetkých oblastiach a štúdium je vyvážené s podielom prírodovedných a sociálno-ekonomických disciplín. Kompozícia študijného programu umožní pripravovať odborníkov pre konkrétne riešenia v závislosti od potrieb praxe a v súlade s koncepciou udržateľného rozvoja.

Študijný program priamo nadväzuje na bakalárske študijné programy Životné prostredie a Environmentálne manažérstvo realizované na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici. Prijatí môžu byť absolventi bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo v príbuznom študijnom programe.

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu ovláda systém progresívneho riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov, na tvorbu a ochranu životného prostredia v podmienkach formovania udržateľného rozvoja spoločnosti.

Absolvent:

 • pozná a využíva systémy environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu, vyplývajúce z celosvetovo uznávaných dokumentov,
 • podporuje rozvoj konštruktívneho životného štýlu obyvateľov urbánnych a vidieckych systémov, má znalosti o mechanizmoch pôsobenia na verejnú mienku obyvateľov a ovláda nástroje na usmerňovanie rôznych cieľových skupín,
 • tvorí a aplikuje vzdelávacie a tréningové programy, dokáže simulovať, tvarovať a modelovať virtuálne mechanizmy správania sa prírodných a humánnych systémov a dopad harmonického, alebo disharmonického (patologického) pôsobenia na životné prostredie, pozná metódy identifikácie, diagnostikovania a riadenia jednotlivcov a cieľových skupín. Koordinuje činnosť zainteresovaných zložiek pri riešení problémov životného prostredia na regionálnej a lokálnej úrovni.

Absolvent nájde uplatnenie v organizáciách a inštitúciách, ktoré realizujú environmentálnu politiku a v právnych subjektoch podnikania, kde je pripravený na prácu na rôznych úrovniach manažérstva v oblasti výroby a marketingu v rovine environmentálnej a ekonomickej, ale aj v organizáciách zabezpečujúcich konzultačné a informačné služby a pod. Získané znalosti a zručnosti bude môcť uplatniť tiež v administratívnom aparáte štátnej a verejnej správy a samosprávy, medzinárodných inštitúciách pôsobiacich na Slovensku, ako aj v zahraničí, vo vzdelávacích zariadeniach a v organizáciách zabezpečujúcich technickú infraštruktúru.

Vzorový študijný plán:

Environmentálne manažérstvo - Mgr. - Denné štúdium - Študijný plán pre AR 2014-2015
Environmentálne manažérstvo - Mgr. – Externé štúdium - Študijný plán pre AR 2014-2015

Anotácie povinných predmetov:

 • Technológie v životnom prostredí

Predmet je zameraný na získanie základných informácií o technológiách používaných na elimináciu škodlivých emisií všetkých skupenstiev do prostredia. Technológie úpravy vôd pre rôzne použitia. Odvádzanie OV – stokovanie, metódy a procesy čistenia OV, typy ČOV. Zdroje škodlivín vypúšťaných do ovzdušia a metódy ich odlučovania. Princípy a zariadenia na  odlučovanie plynných a tuhých škodlivín, aerosólov a hmiel. Metódy recyklácie a zneškodňovania tuhých odpadov. Skládkovanie, spaľovanie a pyrolýza tuhých odpadov. Biochemické metódy zneškodňovania tuhých odpadov – kompostovanie, metanizácia a i. Nové trendy v technológiách na ochranu životného prostredia.

 • Legislatíva zložiek životného prostredia

V rámci výučby predmetu bude študentom poskytnutý prehľad najdôležitejších všeobecných inštitútov práva životného prostredia, prehľad relevantných noriem medzinárodného a európskeho práva v oblasti životného prostredia a tiež osobitných odvetví práva životného prostredia podľa jednotlivých tematických oblastí úpravy práva životného prostredia. Študenti by mali nadobudnúť schopnosti pracovať s právnymi textami a aplikovať ich v spoločenskej praxi. V rámci predmetu budú poskytnuté informácie o právnych nástrojoch s ťažiskom zabezpečovania plnenia požiadaviek aktívnou účasťou verejnosti a aktívnym prístupom povinných subjektov.

 • Hospodárstvo a životné prostredie

Predmet je zameraný na analýzu spôsobov a možností hospodárskeho (ekonomického) využívania územia človekom, pričom je dôraz kladený na hodnotenie vplyvov (pozitívnych, negatívnych) hospodárskej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska charakteru konečných výsledkov činností jednotlivých podnikov a organizácií sa hodnotenie vplyvov hospodárstva na jednotlivé zložky životného prostredia posudzuje oddelene pre výrobné a nevýrobné odvetvia. Súčasne budú pre jednotlivé odvetvia hospodárstva analyzované možnosti zníženia resp. eliminácie negatívnych vplyvov na životné prostredie v zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja.

 • Environmentálna politika EU

Zámerom predmetu je zoznámiť študenta s nástrojmi environmentálnej politiky ako aj  s medzinárodnými dokumentmi, ktoré sa ochrany životného prostredia týkajú s osobitným zreteľom na tvorbu a realizáciu environmentálnej politiky na úrovni výrobných organizácií ako aj na regionálnej a miestnej úrovni.

 • Posudzovanie vplyvov na zdravie obyvateľstva

V teoretickej rovine sleduje predmet dva hlavné ciele. Prvým cieľom je oboznámiť študentov so základnými pojmami zdravia a zdravotného stavu obyvateľstva, metódami a technikami hodnotenia procesov zdravotného stavu obyvateľstva – chorobnosti a úmrtnosti. Druhým cieľom je oboznámiť študentov s najnovšími štandardami a legislatívnymi normami z oblasti posudzovania vplyvov na zdravie obyvateľstva, metódami hodnotenia zdravotných rizík v zmysle identifikácie a klasifikácie rizík a faktorov zdravotného stavu obyvateľstva. V empirickej rovine je dôraz kladený na identifikáciu rozdielov v zdravotnom stave obyvateľstva jednotlivých regiónov Slovenska ako aj na hodnotenie zdravotných rizík a faktorov zdravotného stavu obyvateľstva vo vybraných regiónoch Slovenska.

 • Environmentálny marketing 

Predmet je zameraný na sprostredkovanie poznatkov o možnosti využitia marketingových prístupov pre zvýšenie odbytu environmentálnych a environmentálne vhodných produktov. Prezentuje špecifiká správania subjektov trhu vo väzbe na životné prostredie a možnosti ich ovplyvňovania prostredníctvom použitia marketingových nástrojov.

 • Akreditácia, certifikácia a notifikácia

Študenti sa oboznámia s predmetom, účelom a cieľmi procesov akreditácie a certifikácie vo všeobecnosti, ktoré sa vykonávajú na základe medzinárodne uznávaných kritérií a pravidiel, uvedených v normách radu STN EN 45000 a príslušných predpisov ISO/IEC Guide. V rámci predmetu sa naučia tieto aplikovať pri akreditácii orgánov  certifikujúcich osoby a orgánov certifikujúcich produkty. Tiež sa oboznámia s notifikáciou ako nástrojom posudzovania zhody.

 • Environmentálne manažérstvo a audit

Študent sa oboznámi s účelom a dôvodmi zavádzania systémov environmentálneho manažérstva podľa schémy EMAS. Pochopí štruktúru tohto systému a ozrejmí si jednotlivé systémové prvky v zmysle príslušnej legislatívy. Získa praktické skúsenosti z realizácie úvodného environmentálneho preskúmania a tieto dokáže riadiť a neustále zlepšovať v intenciách trvalo udržateľného rozvoja v rámci týchto systémov.

 • Ekonomika životného prostredia

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s vývojom vzájomného ovplyvňovania ekonomiky a životného prostredia. Rozobrať vzťahy medzi ekonomickými a environmentálnymi záujmami podnikov. Vysvetliť ekonomické stratégie pri riešení problémov životného prostredia. Oboznámiť študentov so zabezpečením ochrany a tvorby životného prostredia zo strany štátu.

 • Informačné a databázové systémy environmentalistiky

Predmet podáva prehľad o informačných a databázových systémoch environmentalistiky, stručne sa zameriava na špecifickú terminológiu a na vznik a vývoj GIS. Dôraz je kladený na grafickú a atribútovú zložku GIS, na operácie s jednotlivými typmi dát a na konverzie údajov. Získané poznatky o databázových systémoch, vektorovej a rastrovej grafike vyúsťujú do návrhu projektu GIS a do spôsobov prezentácie (vizualizácia dát).

 • Manažment ľudských zdrojov

Podmienkou efektívneho fungovania podnikovej a verejnej sféry je osvojenie si moderného manažmentu. Kľúčovým faktorom efektívneho fungovania všetkých organizácií sú kvalifikovaní manažéri. Tí musia mať potrebné vedomosti, skúsenosti a schopnosti, aby vedeli efektívne vykonávať manažérske činnosti.          

 • Hodnotenie kvality života obyvateľstva

Cieľom predmetu je charakterizovať (definovať) kvalitu života, poukázať na komplexnosť tohto pojmu, ktorým sa rozumie životná úroveň vyjadrená spôsobom života, životným štýlom a životnými podmienkami. Cieľom je tiež stanoviť základné ukazovatele, ktoré by vhodne charakterizovali jednotlivé oblasti (dimenzie) kvality života - environmentálnu, ekonomickú, sociálnu, demografickú, vzdelanostno-informačnú, bezpečnostnú. Súčasne je cieľom prostredníctvom analýzy viacerých indikátorov kvality života prezentovať priestorové rozdiely v kvalite života na Slovensku.

 • Manažérstvo rizík

Predmet je zameraný na získanie základných informácií o systéme hodnotenia a riadenia rizík v zmysle zákona o priemyselných haváriách,  v zmysle zákona o chemických látkach a prípravkoch, ako aj iných právnych predpisoch.

 • Akreditácia a certifikácia v environmente

V rámci predmetu sa naučia tieto aplikovať pri akreditácii certifikačných orgánov, certifikujúcich systémy environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001, ako aj pri akreditácii environmentálnych overovateľov pre environmentálne manažérstvo podľa schémy EMAS II, resp. schémy EMAS III. Zvládnu tiež metodický postup certifikácie environmentálnych manažérskych systémov a auditovanie, ako základný nástroj posudzovania zhody pri akreditácii, resp. certifikácii podľa metodických smerníc Slovenskej národnej akreditačnej služby.

 • Diplomový seminár I

Diplomový seminár je určený na podporu diplomovej práce. Predstavuje zber a získavanie podkladov k danej téme, hodnotenie súčasného stavu riešeného problému, úvahy, zásady a princípy riešenia danej problematiky.

 • Environmentálne manažérstvo v integrovanom systéme

Predmet je orientovaný do oblasti teoreticko-metodických aspektov manažovania životného prostredia v integrovanom manažérskom systéme spolu s manažérstvom kvality a bezpečnosti. Študenti si osvoja algoritmus a procesný prístup pri projektovaní, implementácii, udržiavaní a autorizácii integrovaného manažérskeho systému, s využitím štandardizovaných postupov podľa ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001. Zvládnu kľúčové prvky jednotlivých manažérskych systémov v Demingovom cykle a ich integráciu pre spoločnú politiku a stratégiu manažérstva podnikových rizík. Naučia sa tiež pripravovať základnú dokumentáciu pre IMS, ktorou je príručka systému.

 • Projektový manažment

Projektový manažment  je zameraný na filozofiu prístupu k riadeniu projektu s jasne stanoveným cieľom, ktorý musí byť dosiahnutý v požadovanom čase, s určenými nákladmi a v požadovanej kvalite. Pri formulovaní projektu a aplikácii metód projektového manažmentu je potrebné rešpektovať konkrétne špecifiká organizácie a projekt, musí mať jasne stanovené konkrétne ciele,  definovanú stratégiu, zdroje a náklady potrebné na realizáciu projektu. Predmet je zameraný na súbor princípov, metód a techník, ktoré sa používajú k efektívnemu plánovaniu a pri kontrole prác na projekte.

 • Správne právo

Výučba sa zameriava na získanie poznatkov o verejnej správe, o jej organizačnej výstavbe a činnosti, pričom dôraz kladie na výučbu foriem činnosti verejnej správy, ktoré sa v praxi  uplatňujú v rôznych oblastiach verejnej správy. Osobitne sa zameriava na vzťah verejnej správy  k právnickým a fyzickým osobám v rámci kontroly a vyvodzovania ich právnej zodpovednosti, na administratívnoprávnu úpravu postavenia fyzických a právnických osôb, právne prostriedky ochrany osôb pred nezákonnou činnosťou verejnej správy a na európske správne právo.

 • Diplomový seminár II

Diplomový seminár II. je určený na podporu vykonania štátnej záverečnej skúšky. Cieľom je rekapitulácia nosných tém predmetov diplomovej skúšky, a príprava na spracovanie získaných podkladov k téme diplomovej práce.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
Tajomník ústavu politických vied a ústavu ekológie a environmentálnych vied
tel.: +421 34 69 652 27
email: j.vlcej@sevs.sk