Podmienky prijatia

PRIJÍMACIE KONANIE NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Akreditované študijné programy:

Názov študijného programu,
názov študijného odboru

Environmentálne manažérstvo

Environmentálny manažment

Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy

Forma štúdia denná / externá denná / externá
Titul udelený absolventom
študijného programu
magister
(Mgr.)
magister
(Mgr.)
Štandardná dĺžka štúdia 2 roky / 3 roky 2 roky / 3 roky
Predpokladaný počet
prijatých uchádzačov
200/180 250/200

Školné za celý akademický rok

Platí prepre občanov SR

1 500 Eur / 1 000 Eur 1 500 Eur / 1 000 Eur

Školné za každý zapísaný
kredit v danom AR

Platí pre cudzincov*

 40 Eur  40 Eur

* Cudzincom sa rozumie každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky.

Podmienkou otvorenia študijného programu je záujem minimálne 15 uchádzačov.        

Termín podania prihlášky:  do 30. 9. 2019

Prihlášku na Stredoeurópsku vysokú školu v Skalici možno podať aj elektronicky. Podrobnosti nájdete na webovom sídle vysokej školy TU.

Adresa na podanie prihlášok - poštou:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01  Skalica

Adresa na podanie prihlášok - osobne:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Podateľňa
Kráľovská 386/11
909 01  Skalica

Podmienky prijatia:

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia podľa § 53 ods. 1. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je absolvovanie študijného programu prvého stupňa.

Na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici možno zapísať na štúdium magisterských študijných programov len uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium (s povinnými prílohami) Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a realizuje sa bez prijímacích pohovorov. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené uchádzačom o štúdium do 30 dní od overenia a splnenia podmienok na štúdium.

Prihláška:

Prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive, v určenom termíne s uvedenými náležitosťami (Vzor vyplnenej prihlášky):

  • akademický rok 2019/2020,
  • požadované osobné údaje uchádzača,
  • názov vysokej školy (Stredoeurópska vysoká škola v Skalici),
  • názov študijného programu, o ktorý má uchádzač záujem,
  • forma štúdia (denné alebo externé štúdium),
  • rok začatia a rok skončenia bakalárskeho štúdia (aj v prípade uchádzačov, ktorí končia v roku 2019)
  • názov absolvovanej vysokej školy,
  • študijný odbor a študijný program absolvovanej vysokej školy.

Prehľad o výsledkoch v jednotlivých semestroch na vysokej škole, potvrdenie o správnosti údajov z vysokej školy (str. 2) a životopis uchádzača sa nevyžadujú

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vyžaduje len u uchádzačov so zníženou zdravotnou spôsobilosťou.

Povinné prílohy k prihláške:

Nižšie uvedené prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky, ktorá má byť zaradená do prijímacieho konania.

1.      Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie vo výške 50 Eur. V prípade podania elektronickej prihlášky je poplatok za prijímacie konanie 30 Eur

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky typy „U“ alebo vkladom, resp. prevodom na jeden z nasledovných účtov:

ČSOB, a.s.: 4008981104/7500
variabilný symbol: rodné číslo uchádzača, konštantný symbol: 0558

2.      Diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu – overené fotokópie (uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici tieto nemusia dokladať) 

Absolventi, ktorí ukončujú vysokoškolské štúdium prvého stupňa v roku prijímacieho konania (rok skončenia bakalárskeho štúdia bude vyznačený na prihláške na štúdium), doručia overené fotokópie diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu najneskôr do 30.06.2019. V prípade, že overené fotokópie diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu nie je možné doručiť v uvedenom termíne (30.6.2019), uchádzač musí túto skutočnosť písomne oznámiť s uvedením termínu, do ktorého tieto dokumenty doručí.

3.     Uchádzači, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v zahraničí doručia aj overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely. Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii – Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Patáková
Študijná referentka
tel.: +421 34 696 52 26
email: m.patakova@sevs.sk