Školné a poplatky

ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

Školné je finančný príspevok uchádzača o štúdium, resp. študenta na úhradu časti nákladov spojených s jeho štúdiom na SEVS za jeden akademický rok.  Poplatky spojené so štúdiom sú jednorazové platby uchádzača o štúdium, resp. študenta za vybrané úkony spojené so štúdiom na SEVS.

Úhradu školného a poplatkov spojených so štúdiom na SEVS je možné zrealizovať:

  1. prostredníctvom poštovej peňažnej poukážky typu „U“
  2. vkladom alebo prevodom na účet SEVS

Banka:                            Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN:            SK02 7500 0000 0040 0898 1104
BIC:                                 CEKOSKBX
Variabilný symbol:         rodné číslo uchádzača/študenta
Konštantný symbol:       0558

Bližšie informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na SEVS sú dostupné v jednotlivých podsekciách.

ŠKOLNÉ

 Školné pre magisterský stupeň štúdia v akademickom roku 2019/2020 je stanovené nasledovne:

Denná forma štúdia ( 2 roky štúdia )

Študijný program

Školné za akademický 
rok pre občanov SR a občanov členských štátov EU

Školné za každý zapísaný kredit
v akademickom roku
pre cudzincov *

Medzinárodné vzťahy

1 500 eur

 40 eur

Environmentálne manažérstvo

1 500 eur

40 eur

Externá forma štúdia ( 3 roky štúdia )

Študijný program

Školné za akademický 
rok pre občanov SR

Školné za každý zapísaný kredit
v akademickom roku
pre cudzincov *

Medzinárodné vzťahy

1 000 eur

 40 eur

Environmentálne manažérstvo

1 000 eur

 40 eur

 * Cudzincom sa rozumie každý, kto nie je občanom Slovenskej republiky, ani občanom členských štátov EU.

Platba školného

Uchádzač o štúdium (ďalej len „uchádzač“) platí školné pred zápisom na štúdium v danom akademickom roku naraz za celý akademický rok resp. za všetky zapísané kredity na akademický rok pokiaľ ide o cudzinca.V prípadoch osobitného zreteľa môže SEVS poskytnúť uchádzačovi možnosť zaplatiť školné v splátkach. Možnosť platiť školné v splátkach musí mať uchádzač dohodnutú v osobitnej dohode o splátkovom kalendári školného ešte pred zápisom na štúdium na daný akademický rok. Dohodu o splátkovom kalendári môže uchádzač získať len na základe písomnej žiadosti o platenie školného v splátkach.

Písomná žiadosť o platenie školného v splátkach musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom a doručená osobne alebo poštou na adresu ekonomického oddelenia SEVS. Žiadosť zaslaná prostredníctvom emailu nie je akceptovaná. Do 30 dní od doručenia žiadosti je uchádzačovi, resp. študentovi vystavená dohoda s plátkovom kalendári, ktorá jeuchádzačovi zaslaná poštou na adresu trvalého bydliska/korešpondenčnú adresu uvedenej v prihláške uchádzača.

Vrátenie školného

Ak študent v lehote do 30 dní od začiatku akademického roka písomne oznámi škole, že sa rozhodol zanechať štúdium, SEVS vráti študentovi školné znížené o manipulačný poplatok vo výške 20 % z výšky určeného školného na akademický rok. Poplatky spojené so štúdiom SEVS nevracia.

Ak rektor preruší študentovi štúdium na základe jeho písomnej žiadosti v lehote do 30 dní od začiatku zimného semestra akademického roka, SEVŠ vráti študentovi školné znížené o manipulačný poplatok vo výške 20 % z výšky určeného školného na akademický rok na základe jeho písomnej žiadosti. Poplatky spojené so štúdiom SEVS nevracia. V prípade, že študent písomne nepožiada o vrátenie školného, bude mu zaplatené školné na akademický rok započítané po opätovnom zapísaní na štúdium.

Všetky informácie o školnom sú uvedené v smernici Školné a poplatky spojené so štúdiom na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.

  POPLATKY

Poplatky súvisiace so zápisom do 1. ročníka magisterského stupňa štúdia v AR 2018/2019 nájdete v tabuľke nižšie:

Prijímacie konanie

Elektronická prihláška

30 eur

Papierová prihláška

50 eur

Preukaz študenta

Vystavenie preukazu pri zápise na štúdium

30 eur

Prolongačná známka
(študenti, ktorí absolvovali
bakalársky stupeň štúdia na SEVS)

ISIC

12 eur

NO ISIC

5 eur

EXTERNISTA

3 eur

Akademický informačný
systém (AIS)

Používanie AISu (platí sa jednorazovo
v 1. ročníku príslušného stupňa štúdia)

100 eur

Zá=pis na štúdium

Platí sa jednorazovo
v 1. ročníku príslušného stupňa štúdia

20 eur 

 Pri zápise na štúdium je uchádzač povinný sa preukázať dokladom o zaplatení poplatkov spojených so štúdiom.

 V prípade, že uchádzač o štúdium nezaplatí stanovené poplatky, nemá právo požadovať vydanie preukazu študenta alebo prolongačnej známky,sprístupnenie akademického informačného systému ani vykonanie jazykového testu.

 Ďalšie poplatky súvisiace so štúdiom sú uvedené v smernici Školné a poplatky spojené so štúdiom na SEVS.


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Michela Patáková
Študijná referentka
tel.: +421 34 69 652 26
email: m.patakova@sevs.sk