Štúdium spoločného programu

Štúdium spoločného študijného programu, ang. Joint Degree

Spoločný študijný program /ang. JointDegree/ zabezpečuje vysoká škola v spolupráci s inou/inými vysokými školami, ktoré pôsobia doma alebo v zahraničí. Študenti prijatí na študijný program zabezpečovaný viacerými vysokými školami absolvujú na jednotlivých vysokých školách vymedzené časti štúdia. Počas štúdia sú študentmi všetkých spolupracujúcich vysokých škôl. Podrobnosti realizácie spoločného študijného programu určuje dohoda spolupracujúcich vysokých škôl. Po úspešnom absolvovaní spoločného študijného programu získava jeho absolvent akademický titul, na ktorého udeľovanie vzniklo spolupracujúcim vysokým školám právo procesom akreditácie spoločného študijného programu, príp. obdobným procesom.

V zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vymedzené podmienky akreditácie a realizácie spoločných študijných programov v § 54a  a §83, ods. 18 – 21.

Spoločný študijný program je realizovaný na základe dohody o spoločnom študijnom programe, ktorá je uzatvorená medzi dvomi, alebo viacerými vysokými školami. V dohode sú vymedzené podmienky prijatia na tento študijný program, podmienky je absolvovania, podmienky financovania mobilít, podrobnosti o organizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule, dokladoch o skončení štúdia a iné dôležité skutočnosti. Spoločný študijný program má koncipovaný študijný plán, v ktorom sú vymedzené časti štúdia /semestre, predmety/, ktoré študenti budú uskutočňovať na každej zo spolupracujúcich vysokých škôl.

Spoločný študijný program je založený na mobilite študentov, tzn. študenti musia absolvovať stanovenú časť štúdia na minimálne dvoch spolupracujúcich vysokých školách. Mobilitu študentov môže z časti nahradiť absolvovanie predmetov prostredníctvom dištančného štúdia predmetov, alebo pomocou videokonferenčných zariadení, ak ich majú spolupracujúce vysoké školyinštalované.

Výhodou absolvovania spoločného študijného programu je získanie medzinárodných skúseností počas absolvovania jednotlivých častí štúdia ako aj získanie jazykových znalostí, pretože spoločné študijné programy sa obvykle realizujú v cudzích jazykoch. Vybrané spoločné študijné programy môžu byť finančne podporované európskym vzdelávacím programom Erasmus +.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Abdallah Mkades M.A.
Poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy pre Európu
tel.: +421 34 696 52 25
mobil: +421 911 444 520
email: a.mkades@sevs.sk

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: j.mindas@sevs.sk