Štipendiá

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVS) ponúka možnosť študovať všetkým tým, ktorí majú záujem o rozvíjanie svojich vedomostí a zručností s cieľom úspešne sa uplatniť na trhu práce na Slovensku, ale aj v konkurenčnom prostredí v zahraničí.

S cieľom umožniť štúdium všetkým, ktorí o to majú záujem, SEVS poskytuje svojim študentom sociálnu podporu, ktorá pomáha študentom hradiť časť nákladov spojených s ich štúdiom na SEVS (ubytovanie, stravovanie, nákup literatúry a učebných pomôcok a pod.). SEVS poskytuje sociálnu podporu v podobe sociálnych alebo motivačných štipendií.

Ďalšou možnosťou, ako si študenti môžu hradiť náklady spojené s ich vysokoškolským štúdiom je získanie študentskej pôžičky.

Bližšie informácie k jednotlivým formám sociálnej podpory sú uvedené v jednotlivých sekciách ďalej.