Motivačné štipendium

Motivačné štipendium

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (ďalej len „SEVS“) poskytuje študentom motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podmienky priznávania motivačného štipendia upravuje:

 • Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 • Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu platná pre aktuálny akademický rok (ďalej len „metodika“)
 • Štipendijný poriadok Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

SEVS priznáva  študentom motivačné štipendium:

a) v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 zákona na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce, so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia;

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

Štipendium podľa písm. a) sa priznáva najviac päťdesiatim percentám študentov z celkového počtu študentov SEVS vo vybraných študijných odboroch určených platnou metodikou.

Štipendium podľa odseku 1 písm. b) sa priznáva najviac desiatim percentám študentov z celkového počtu študentov SEVS.

Motivačné štipendium sa študentom priznáva ako:

 • prospechové štipendium
 • mimoriadne štipendium

Prospechové štipendium sa priznáva študentom študujúcich v študijných programoch prvého alebo druhého stupňa za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku. Pri priznávaní prospechového štipendia sa zohľadňujú tieto kritériá:

 1. študent úspešné absolvoval všetky zapísané predmety s hodnotením A až E
 2. študent dosiahol vážený študijný priemer do 2,0
 3. študent nemal prerušené štúdium
 4. študent nebol opakovane zapísaný do ročníka

Mimoriadne štipendium sa priznáva študentom študujúcich v študijných programoch prvého alebo druhého stupňa za:

 1. vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti
 2. úspešnú reprezentáciu SEVS na republikovej alebo medzinárodnej úrovni vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach a za príkladný postoj študenta, ktorý svojím prejavom, činom, alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena školy
 3. vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia
 4. mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu

O priznanie motivačného štipendia študent nežiada. Priznanie motivačného štipendia nie je nárokovateľné.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Patáková
Študijná referentka
tel.: +421 34 696 52 22
email: m.vesela@sevs.sk