Sociálne štipendiá

Sociálne štipendiá

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (ďalej len „SEVS“) poskytuje študentom sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).       

Podmienky priznávania sociálneho štipendia určuje MŠVVaŠ SR a sú rovnaké na všetkých vysokých školách.

 Nárok na sociálne štipendium má študent, ktorý:

 • je študentom denného štúdia I. alebo II. stupňa vysokoškolského štúdia na vysokej škole so sídlom na Slovensku
 • ešte nezískal vysokoškolský titul v práve študovanom stupni štúdia (napr. študent I. stupňa, ktorý už získal titul Bc. môže požiadať o štipendium až v II. stupni)
 • neprekročil štandardnú dĺžku štúdia
 • má trvalý pobyt na Slovensku   
 • spĺňa sociálne podmienky
 • podá si žiadosť o sociálne štipendium a doloží všetky potrebné doklady

 Na sociálne štipendium nemá nárok študent:

 • ktorý študuje študijný program I. stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
 • ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania,
 • ktorý študuje príslušný študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
 • ktorý študuje externou formou štúdia.

Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb. Sociálne štipendium sa poskytuje študentovi za predpokladu splnenia podmienky, že rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne posudzovaných osôb je nižší ako hranica príjmu. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška sociálneho štipendia sa okrem iného odvodzuje aj zo súm životného minima platných k dátumu 1.7. daného roka.

 
Životné minimum od 1.7.2017:

199,48 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

139,16 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

91,06 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

 

Výška štipendia

Minimálna výška sociálneho štipendia je     10 €

Maximálna výška sociálneho štipendia študenta študujúceho v mieste trvalého bydliska (okruh do 30 km od sídla VŠ)       235 €

Maximálna výška sociálneho štipendia študenta študujúce mimo miesta trvalého bydliska (okruh nad 30 km od sídla VŠ)          280 €

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Patáková
Študijná referentka
tel.: +421 34 696 52 22
email: m.patakova@sevs.sk