Študentské pôžičky

Študentské pôžičky

Jednou z možností krytia nákladov spojených s vysokoškolským štúdiom je získanie pôžičky. Pôžičku môže študent získať buď z Fondu na podporu vzdelávania alebo od niektorej z bánk.

FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov. Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia.

Termín na predkladanie žiadostí o pôžičku v AR 2017/2018 je stanovený do 31. októbra 2017.

O pôžičku pre študentov môže požiadať:

 • študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)
 • študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program). Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
 • študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom v tejto kategórii nie je možné kombinovať pôžičky podľa § 10 (pôžičky pre študentov) a podľa § 14 (pôžičky pre pedagógov) zákona o FnPV

Žiadosť o pôžičku môže podať len žiadateľ, ktorý je už zapísaný do ročníka v akademickom roku 2017/2018.

Žiadateľ o pôžičku zároveň musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo
 • byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo
 • byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom s právom na trvalý pobyt

Výška pôžičky:

 • Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 EUR.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 2 300 EUR.
 • Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 4 500 EUR.

Úroková sadzba:

 • Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2017/2018 je stanovená na 0,89% p.a.

Splatnosť pôžičky:

 • Minimálna lehota splatnosti pôžičky je stanovená na 5 rokov.
 • Maximálna lehota splatnosti pôžičky je stanovené na 10 rokov.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Fondu na podporu vzdelávania: www.fnpv.sk

 

Slovenská sporiteľňa

Pôžička na čokoľvek pre vysokoškolákov

Úver na všetko čo potrebujete ihneď:

 • bez poplatkov
 • s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetkých študentov
 • okamžité poskytnutie po podpise zmluvy a splnení podmienok banky

 Bližšie informácie nájdete na webovej stránke VÚB: www.slsp.sk

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Patáková
Študijná referentka
tel.: +421 34 696 52 22
email: m.patakova@sevs.sk