Ústav ekológie a environmentálnych vied

Vitajte v sekcii Ústavov na Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (SEVS v Skalici).

Hlavné úlohy ústavov:

  • koordinuje chod ústavov
  • zodpovedá plnenie vzdelávacích úloh ústavov, koordinuje zapojenie akademických pracovníkov ústavov do výučby
  • zodpovedá za tvorbu rozvrhu hodín
  • koordinuje realizáciu štátnych záverečných skúšok
  • študentom zabezpečujú ústavy v rámci štúdia odborné prednášky významných osobností verejného i súkromného sektora
  • spolupracuje s inými útvarmi v rámci SEVS v Skalici, ako International office, ERASMUS koordinátormi, jazykovým oddelením, prorektormi a pod.
  • rozvíja vzdelávaciu, pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť na SEVS v Skalici

Ústav ekológie a environmentálnych vied (UEEV)

Ako pedagogické a vedecko-výskumné pracovisko SEVS v Skalici, vznikol v roku 2006.

Vedecká a výskumná činnosť sa orientuje na skúmanie oblastí ochrany a využívania krajiny, verejnej správy a regionálneho rozvoja, environmentálneho manažérstva a pod. Poznatky vedeckého výskumu sú aplikované pri zabezpečovaní výučby predmetov v akreditovaných študijných programoch v rámci sústavy študijných odborov 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny a 4.3.3 Environmentálny manažment.

Výučba študijných programov je realizovaná v bakalárskom, magisterskom i doktorandskom stupni štúdia v dennej i externej forme štúdia. Pedagógovia UEEV realizujú výučbu nie len prednáškami a seminármi v učebniach, ale i v laboratóriu a terénne.


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Tajomník ústavu ekológie a environmentálnych vied:
PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
Tel: 034/696 5227
Email: j.vlcej@sevs.sk