Ústav politický vied

Vitajte v sekcii Ústavov na Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici (SEVS v Skalici).

Hlavné úlohy ústavov:

  • koordinuje chod ústavov
  • zodpovedá plnenie vzdelávacích úloh ústavov, koordinuje zapojenie akademických pracovníkov ústavov do výučby
  • zodpovedá za tvorbu rozvrhu hodín
  • koordinuje realizáciu štátnych záverečných skúšok
  • študentom zabezpečujú ústavy v rámci štúdia odborné prednášky významných osobností verejného i súkromného sektora
  • spolupracuje s inými útvarmi v rámci SEVS v Skalici, ako International office, ERASMUS koordinátormi, jazykovým oddelením, prorektormi a pod.
  • rozvíja vzdelávaciu, pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť na SEVS v Skalici

Ústav politických vied (UPV)

Ako pedagogické a vedecko-výskumné pracovisko SEVS v Skalici, vznikol v roku 2006.

Vedecká a výskumná činnosť sa orientuje na skúmanie politických, historických, právnych, sociálnych, ekonomických a bezpečnostných aspektov medzinárodných vzťahov v globálnom, euroatlantickom a regionálnom stredoeurópskom priestore s dôrazom na postavenie Slovenskej republiky, Európskej únie a realizáciu jej záujmov. Poznatky vedeckého výskumu sú aplikované pri zabezpečovaní výučby predmetov v akreditovaných študijných programoch v študijnom odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy.

Pedagógovia UPV majú multidisciplinárne zázemie, predovšetkým v medzinárodných vzťahoch, politických vedách, histórii, práve, diplomacii a ekonómii. Interní ako i externí pracovníci Ústavu politických vied majú bohaté skúsenosti v rámci štúdia, práce a výskumných pobytov na prestížnych zahraničných vedeckých,  univerzitných pracoviskách a medzinárodných organizáciách. 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Tajomník ústavu politických vied: PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
Vedúci ústavu politických vied: prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc.

Tajomník Ústavu politických vied:
PhDr. Jozef Vlčej, PhD.
tel.: +421 34 69 652 27
email: j.vlcej@sevs.sk