Akademická knižnica

Akademická knižnica podporuje vedu a výskum na SEVS a bude vám podávať pomocnú ruku pri štúdiu. Vďaka knižnici majú študenti prístup k špecializovaným študijným materiálom.

Akademická knižnica je špecializované pracovisko SEVS a zaoberá sa poskytovaním kompexných knižnično – informačných služieb.

Knižnica získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty s cieľom informačného a dokumentového zabezpečenia vzdelávacieho procesu SEVS. Poskytuje služby vedecko-pedagogickým pracovníkom vysokej školy, jej poslucháčom, ale aj širšej odbornej i laickej verejnosti. Profilácia jej fondov zodpovedá špecializácii SEVS.

Akademická knižnice SEVS je pracovisko zabezpečujúce odborné knižnično-informačné činnosti, registruje publikačnú činnosť pedagógov a záverečné práce študentov. Poskytuje knižnično-informačné služby študentom, učiteľom,  zamestnancom SEVS a verejnosti. V rámci svojho obsahového zamerania je vedecko-informačným, koordinačným a poradenským pracoviskom SEVS.

Knižničný fond tvoria knihy, zborníky, periodiká, audiovizuálne a elektronické  dokumenty,  elektronické informačné zdroje, bakalárske záverečné práce.

Knižnica zabezpečuje absenčné a prezenčné výpožičky kníh, periodík, kopírovacie služby a medziknižničnú výpožičnú službu. Knižnica plní tiež funkciu internetového kníhkupectva i fyzickej predajne skrípt a vysokoškolských učebníc vydávaných SEVS.

Online katalóg

Táto služba umožňuje používateľom pomocou webového prehliadača prezerať, vyhľadávať a objednávať tituly Akademickej knižnice SEVS z každého miesta vo svete.

Online katalóg umožňuje vyhľadávať  podľa  kritérií autora, názvu knihy, hesla, vydavateľstva, roku vydania ap. Čitateľ zadaním kritéria zistí, či sa kniha nachádza vo fonde knižnice, či je momentálne požičaná alebo voľná.

Takisto môže vyhľadávať v publikačnej činnosti pedagógov školy.

V časti Prihlásenie čitateľa do katalógu si môže zadaním svojho mena a čísla čitateľského preukazu overiť stav svojho čitateľského konta (akú knižničnú jednotku má požičanú, do akého dátumu, prípadne, či už nemal vygenerovanú upomienku).

Online katalóg je dostupný tu.

Online objednávka kníh

Nástroj online objednávky kníh slúži na zakúpenie kníh priamo na našej stránke. Objednané tituly sú následne poslané na objednávateľovu doručovaciu adresu.
Objednať si knihu, tu.

Výpožičné hodiny

Pondelok:   8.00- 16.00 hod.
Utorok    :   12.30- 16.00 hod.
Streda    :   10.00- 18.00 hod.
Štvrtok   :    8.00- 16.00 hod.
Piatok    :    10.00- 18.00 hod.

Obedňajšia prestávka:  12.00- 12.30 hod.

Sobota : prosím kontaktujte Ľubica Rozborilovú


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Ľubica Rozborilová
Referentka akademickej knižnice
tel.: +421 34 664 43 01, +421 34 690 34 13
email: rozborilova.lubica@kniznica.skalica.sk