Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA

 • absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa (magisterského)
 • úspešné absolvovanie prijímacích skúšok
 • prijímacie skúšky pozostávajú z dvoch časti: znalosť cudzieho jazyka a odborné vedomosti
 • cudzinci okrem občanov Českej republiky a tých cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka v Slovenskej republike – vykonanie skúšky zo slovenského jazyka pre štúdium študijných programoch uskutočňovaných v slovenskom jazyku

PRIHLÁŠKA

Prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive.

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

 • úradne overená kópia rodného listu
 • úradne overená kópia sobášneho listu, ak došlo k zmene priezviska v dôsledku uzavretia manželstva
 • úradne overená kópia vysokoškolského diplomu
 • úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške
 • úradne overený dodatok k diplomu
 • ak bol uchádzačovi priznaný akademický titul „magister“ dodatočne, úradne overenú kópiu osvedčenia o priznaní akademického titulu
 • ak uchádzač absolvoval štúdium v zahraničí, v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní, doloží k prihláške potvrdenie o rovnocennosti, resp. rozhodnutie o uznaní absolvovanej vysokej školy v zahraničí
 • prehľad činnosti uchádzača v odbore, zoznam publikovaných výsledkov (prác) alebo výsledkov (prác) prijatých na uverejnenie, ak uchádzač také má
 • výpis predmetov a známok absolvovaného vysokoškolského štúdia potvrdený študijným oddelením absolvovanej vysokej školy
 • overená kópia dokladu o vykonanej štátnej skúške z cudzieho jazyka, príp. o absolvovaných testoch
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

 • otestovanie znalosti cudzieho jazyka
 • odborné vedomosti

Prijímacia skúška sa hodnotí v rozpätí max.100 bodov v nasledovnej štruktúre:

 • znalosť cudzieho jazyka (max. 30 bodov)
 • odborné vedomosti (max. 70 bodov)

PRIJÍMACÍ POHOVOR Z ODBORNEJ ČASTI

Každý uchádzač pripraví písomnú prácu (max. 15 strán) s textom problematiky svojej vybranej témy dizertačnej práce. Tú predstaví príslušnej komisii ako súčasť pohovoru. V druhej časti prijímacích pohovorov z odbornej časti bude uchádzač odpovedať na dva okruhy problémov, ktoré majú súvislosť s témou dizertačnej práce. Výsledkom hodnotenia skúšobnej komisie je návrh na prijatie alebo návrh na neprijatie uchádzača na vybranú tému, ak sa na tému prihlási iba jeden uchádzač. V prípade viacerých uchádzačov prihlásených na rovnakú vypísanú tému dizertačnej práce vytvorí komisia poradie úspešnosti podľa výsledku prijímacej skúšky. V prípade návrhu komisie prijať viac uchádzačov na jednu vypísanú tému komisia v zápise spresní témy dizertačných prác.


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Peter Brunovský
Vysokoškolský učiteľ – asistent
Referent pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: p.brunovsky@sevs.sk