Školné a poplatky

Školné a poplatky

SEVŠ stanovuje školné na akademický rok 2019/2020:

  • pre doktorandské štúdium vo výške 2 500,- €

Poplatok za prijímacie konanie PhD.: 100 eur

Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom poštovej poukážky typu U alebo vkladom či prevodom na jeden z nasledovných účtov:

  • 4008981104/7500 (ČSOB)

Nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorým je rodné číslo uchádzača, a konštantný symbol: 0558.

Otvorené študijné odbory: environmentálny manažment

Termín podania prihlášky: do 30. 9. 2019

Termín prijímacej skúšky: bude včas zverejnený a prihlásení uchádzači o doktorandské štúdium budú o termíne upovedomení v dostatočnom predstihu

Adresa na podanie prihlášok:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01 Skalica


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Peter Brunovský
Vysokoškolský učiteľ – asistent
Referent pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: p.brunovsky@sevs.sk