Projekty


Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku

PRACUJEME NA PROJEKTOCH, KTORÉ BOLI PODPORENÉ ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE A Z INÝCH GRANTOV. TAKTIEŹ VYKONÁVAME VLASTNÝ VÝSKUM A PONÚKAME DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT. SÚČASŤOU DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA JE PRÁCA NA VLASTNOM VÝSKUME A NAPÍSANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE.