PhD. Projekty

Téma dizertačnej práce

Doktorand – riešiteľ

Viackriteriálne rozhodovanie pri riešení environmentálnych záťaží

Ing. Eliška Kubová

Technicko-technologické inovácie v odpadovom hospodárstve

Ing. Ivo Knápek

LCA metóda – bariéry a príležitosti aplikácie

PhDr. Jozef Vlčej PhD.

Environmentálne manažérstvo v integrovanom systéme
manažérstva podniku

Ing. Zuzana Vyskočilová

Implementácia dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky
na Slovensku

Mgr. Andrej Kolesík

Integrovaný manažérsky systém a jeho význam pri analýze,
hodnotení a zabezpečovaní životného cyklu produktov

Ing. Dušan Blattner

Vplyv a dôsledky stavebníctva na zložky životného prostredia

Ing. Martin Ranuša

Identifikácia vplyvov intenzívnej živočíšnej výroby na zložky
životného prostredia v oblasti Podunajska

Ing. Arpád Figura

Manažérske  využitie pôdnych zdrojov – riziká vplyvu klimatickej
zmeny na zásoby uhlíka v pôdach

Ing. Barbora Tomeková

Ekologické a ekonomické hodnotenie škôd v poľnohospodárstve
spôsobených imisiami a návrh možností zvyšovania miery objektivity
pri ich vyčíslovaní

Ing. Zdenko Gecelovský

Využitie koncepcie kritických záťaží pre optimalizáciu manažmentu
využitia pôd pod vplyvom kyslých depozícií

JUDr. Ing. Edita Minďašová

Metodika environmentálneho posudzovania strategických
rozvojových dokumentov

Ing. Stanislav Haviar

Metodické aspekty implementácie environmentálneho manažérstva
a auditu podľa EMAS III

Ing. Emília Boďová

Metodika zeleného verejného obstarávania

Ing. Artur Kottner

Environmentálne posudzovanie podporných funkčných schém
pre nakladanie s odpadmi na Slovensku

Mgr. Radoslav Baran

Analýza legislatívnych nástrojov uplatňovania environmentálnych
manažérskych systémov

JUDr. Tomáš Szabó

Riešenia a dôsledky emisií skleníkových plynov v Európskej únii

Ing. Alžbeta Košíková

Návrh manažmentu dynamiky vodného režimu Dunajského ostrova
(Gabčíkovo) vo vzťahu k prírodnej vegetácii

Ing. Jana Figurová

Faktory životného prostredia vo vzťahu k zdraviu obyvateľstva
z regionálneho aspektu na Slovensku

Ing. Lucia Chovancová

Analýza vzťahov človek a životné prostredie v regionálnom
pohľade na Slovensku – aplikácia štatistických, počítačových
a kartografických metód

Ing. Erika Petriková

Metodika hodnotenia udržateľnej spotreby a zeleného rastu
v Slovenskej republike

Ing. Marek Čepko

 


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Simona Mikulová
Asistentka riaditeľky
tel.: +421 34 696 52 55
email: s.mikulova@sevs.sk