Projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Infraštruktúra pre výskumno-vývojové pracoviská SEVŠ

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je  spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

          Pracujeme na projektoch, ktoré boli podporené zo štrukturálnych fondov Európskej únie a z iných grantov. Taktiež vykonávame vlastný výskum a ponúkame doktorandské štúdium v študijnom odbore environmentálny manažment. Súčasťou doktorandského štúdia je práca na vlastnom výskume a napísanie dizertačnej práce.

Názov projektu: Infraštruktúra pre výskumno-vývojové pracoviská SEVŠ v Skalici
Operačný program: OP Výskum a vývoj
Prioritná os: Prioritná os 1 – Infraštruktúra výskumu a vývoja
Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Kód výzvy: OPVaV-2015/1.1/03-SORO
Celkové výdavky projektu (EUR): 1 351 383,00
Požadovaná výška NFP (EUR): 1 283 813,85
Identifikátor žiadosti o NFP: 515580
Začiatok realizácie projektu: 07/2015 ukončenie 12/2015
Cieľ projektu: Vybudovanie technickej infraštruktúry, zavedenie softvéru a investície do vybavenia výskumno-vývojových pracovísk. 
 

Hlavné aktivity: 

1.1 Budovanie lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií.
1.2 Nákup IKT vybavenia pre GIS laboratórium

Výstupy: Dobudovanie a modernizácia vedecko-výskumnej infraštruktúry na SEVŠ v Skalici. Pripojenie SEVŠ do akademickej siete SANET, inštitúcia získa zabezpečenie využívania vysokorýchlostných dátových sietí v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.

 

Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici v študijnom programe Environmentálne manažérstvo

SEVS realizuje projekt spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVS v Skalici v študijnom programe Environmentálne manažérstvo.

Aktivity projektu

1.1 Návrh a overenie systému priameho merania kvality v študijnom programe
1.2 Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality v študijnom programe
1.3 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy k verejnosti
1.4 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení v systéme priameho merania

Výstupy projektu

Inovácia študijného programu, metodika a štandardy hodnotenia kvality, IT riešenie.

Termín realizácie

11/2011 – 04/2013

 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií na SEVS n.o. Skalica

Projekt je financovaný 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z vlastných zdrojov.

Názov projektu

Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu
technológií na SEVS  n.o. Skalica

Prioritná os

2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom
a vývojom do praxe

Kód výzvy

OPVaV-2008/2.2/01-SORO

Miesto realizácie projektu

SEVS, Pri potoku 2, Skalica

Oprávnené výdavky

462 366,58 eur

Výška NFP

439 248,25 eur

Spolufinancovanie

23 118,33 eur

Začiatok a koniec riešiteľských aktivít

01/2010 – 06/2011

Trvanie projektu

18 mesiacov

Ciele a aktivity projektu

1. Podpora výskumu na SEVS n. o. v Skalici orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v spoločenskej a hospodárskej praxi.

Aktivita 1.1

Úvodné pracovné stretnutie – „Kick of meeting“ riešiteľov projektu.

Aktivita 1.2

Transformácia aplikovaného výskumu bioty v regióne Záhorskej nížiny do praxe.

Aktivita 1.3

Centrum transferu technológií I. – Analýza a implementácia prototypu
knižničnej databázy.

Aktivita 1.4

Organizácia pracovnej konferencie pre užívateľov výstupov.

2. Vytváranie poznatkov a podpora prenosu existujúcich a novozískaných poznatkov na SEVS n. o. v Skalici do spoločenskej a hospodárskej praxe.

Aktivita 2.1

Analýza súčasného stavu aplikácie výsledkov výskumu do spoločenskej
a hospodárskej praxe.

Aktivita 2.2

Centrum transferu technológií II. – Analýzy pre výskum a transfer poznatkov
o zložkách životného prostredia do praxe.

Aktivita 2.3

Implementácia poznatkov výskumu na SEVS n. o. Skalica prostredníctvom
moderných IKT (informačných a komunikačných technológií).

Aktivita 2.4

Rozpracovanie metód prenosu výsledkov výskumu v súlade s existujúcimi
študijnými odbormi.

3. Podpora riadenia ochrany práv duševného vlastníctva na SEVŠ n.o. v Skalici

Aktivita 3.1

Centrum ochrany duševného vlastníctva na SEVS n. o. Skalica.

Aktivita 3.2

Medzinárodná konferencia „Ochrana duševného vlastníctva v EÚ a aplikácia
v podmienkach SEVŠ n. o. Skalica“.

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Moderné a efektívne vzdelávanie

Časový rámec realizácie projektu: január 2013 – september 2015

Cieľ projektu: Inovovaním metód a foriem vzdelávania zvýšiť kvalitu výstupov SEVŠ v Skalici a prispôsobiť vzdelávací proces potrebám vedomostnej spoločnosti

Hlavná aktivita: 1.1 Zavedenie nových foriem a metód vzdelávania
Cieľom je inovácia a zvýšenie kvality vzdelávania v magisterskom študijnom programe Environmentálne manažérstvo.
Cieľovou skupinou sú študenti magisterského študijného programu Environmentálne manažérstvo a pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu v uvedenom študijnom programe.
Výstupy: inovovaný študijný program - inovované učebné materiály, metodiky a publikácie v oblasti dištančného vzdelávania, vyškolení pedagógovia a kurzy dištančného vzdelávania, pilotné overenie procesu dištančného vzdelávania.


PROJEKTY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SR - ČR

 • Plavba a krajina – rozvoj a revitalizácia plavebnej cesty Baťov kanála a jej prepojenie s krajinou cezhraničného regiónu

Projekt s názvom Plavba a krajina – rozvoj a revitalizácia plavebnej cesty Baťov kanál a jej prepojenie s krajinou cezhraničného regiónu, vznikol v rámci Programu Európska územná spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007-2013.

Ciele projektu: Prvým cieľom projektu je komplexné posúdenie aktuálneho stavu a riešenia vodnej cesty formou odbornej štúdie, ktorá bude analyzovať potenciál budúceho využitia a rozvoja vodnej cesty. Úlohou štúdie je posúdiť a navrhnúť optimalizáciu využitia Baťovho kanála ako z pohľadu turistickej plavby, zlepšenia plavebných podmienok, prepojenie cesty a okolitej krajiny a plnenie funkcie liniového prvku či biokoridoru v krajine.

Druhým cieľom projektu je zlepšenie čistoty, priechodnosti, protipovodňovej ochrany a zvýšenie efektívnosti zásahu pri havarijných stavoch a odstraňovanie následkov katastrof v českej a slovenskej časti Baťovho kanála v celkovej dĺžke 25 km tak, aby boli minimalizované negatívne dopady na prírodu a krajinu. Teoretický a odborný základ tejto činnosti bude tvoriť vyššie uvedená odborná štúdia.

 

Projektoví partneri:

Povodí Moravy, s.p. – vedúci partner VP (Česká republika)

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici - hlavný cezhraničný partner HCP (Slovenská republika)

Projektový tým VP je zostavený zo skúsených kmeňových zamestnancov, ktorí majú skúsenosti s projektami Operačného programu cezhraničnej spolupráce a ďalšími projektami financovanými z prostriedkov EÚ.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n. o. ako HCP vychádza zo skúseností pri realizácii obdobných projektov či grantov v uplynulých 10 rokov. Ako partner projektu má v rámci svojej organizačnej štruktúry zabezpečené inštitucionálne hľadisko implementácie projektu s dostatočnou kvalifikáciou pracovníkov.

V rámci tohto projektu bola s partnermi projektu vytvorená spoločná projektová skupina, ktorá bude zastrešovať prípravu projektu, spolupráce a dohľad pri spracovaní žiadosti, plánovaní spoločných aktivít, úloh a financovania, dohľad nad realizáciou a implementáciou projektu, koordináciou projektového tímu.

Realizácia projektu:

Vedúci partner:

 • zriadenie obslužného plavidla
 • štúdia vodohospodárska a technická časť
 • historická rešerš s využitím archívu
 • spracovanie prevádzkového poriadku
 • záverečné stretnutie projektových partnerov a verejnosti
 • koordinácia pracovných aktivít VP a jednanie projektových partnerov
 • povinná publicita
 • distribúcia propagačného materiálu

Hlavný cezhraničný partner:

 • štúdia biologická a krajinárska časť
 • spracovanie záverečnej prezentačnej správy
 • koordinácia pracovných aktivít HCP a jednanie projektových partnerov
 • prezentácia analýzy využitia plavidla a štúdia prevediteľnosti

Ďalšie informácie o projekte nájdete na web stránke: http://www.pmo.cz/cz/projekty/plavba-a-krajina-rozvoj-a-revitalizace-plavebni-cesty-batu/

 

MIKROPROJEKT

 • Edukačná loď Jan Amos

O PROJEKTE

Mikroprojekt s názvom Edukačná loď, vznikol v rámci Programu Európska územná spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, z prostriedkov Fondu mikroprojektov.

Cieľová oblasť je tvorená cezhraničným regiónom česko-slovenského pomedzia Dolnomoravského úvalu, respektíve riečnou krajinou rieky Moravy a jej ramien a prítokov, najmä plavebnej cesty Baťov kanál. Lokalita je jedinečná prepojením historického, technického a prírodného dedičstva, jeho komplexnosťou a cezhraničným presahom. Riečna krajina tvorí prirodzenú hranicu, ale zároveň aj jednotiaci prvok tohto regiónu. Oblasti dopadu zasahujú do Zlínskeho a Juhomoravského kraja (región juhovýchod v Českej republike) a do Trnavského samosprávneho kraja v Slovenskej republike.

SEVŠ ako cezhraničný partner projektu bude využívať výstupy a výsledky projektu v procese výuky ekologických, krajinárskych a environmentálnych predmetov v rámci schválených študijných programov magisterského a bakalárskeho štúdia. V priebehu prázdninových mesiacov (jún-august), bude poskytnutý priestor tiež pre "detskú univerzitu" a "univerzitu 3. veku". Taktiež budú organizované exkurzné plavby ako súčasť konferencií alebo seminárov a pre rôzne záujmové skupiny.

Prínosom projektu je tiež vytvorenie inovatívneho priestoru pre stretávanie univerzitných pracovísk z obidvoch strán hranice. Okrem projektového partnera – Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici ide o niektoré ďalšie univerzity.

Projekt je primárne určený na spoločný odborný výcvik, teda vzdelávanie. Vzdelávanie je základným predpokladom zvyšovania životnej úrovne.

 

CIELE PROJEKTU

Hlavným cieľom mikroprojektu je

poskytnutie spoločného odborného výcviku a vzdelávania z mobilného zariadenia umiestneného priamo na vodnej hladine

Špecifické ciele projektu:

 • sprostredkovanie priameho kontaktu vzdelávaných subjektov s biotopom vodného toku
 • presun výukového priestoru do tesnej blízkosti prirodzeného prostredia
 • vylúčenie narušenia alebo poškodenia biotopu výukou
 • prezentácia jedinečnosti cezhraničnej lokality

PROJEKTOVÍ PARTNERI

Povodí Moravy, s.p. – žiadateľ (Česká republika)

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici – cezhraničný partner (Slovenská republika)

Slavnostné spustenie novej edukačnej lode na vodu Baťovho kanálu

Dňa 29. mája 2015 sa v prístave „Na Rejdě“ Baťovho kanála v Spytihněvi uskutočnilo slávnostné spustenie novej edukačnej lode na vodu Baťovho kanála.

Loď s názvom Jan Amos po slávnom učiteľovi národov, je celokajutová o dĺžke 11 m poháňaná benzínovým motorom s celkovou kapacitou 12 osob. Je výsledkom spolupráce Povodí Moravy, s.p. a Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici n.o. a bola realizovaná z Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 v rámci 17. výzvy Regiónu Biele Karpaty. Tento mikroprojekt bolo možné zrealizovať vďaka finančnému príspevku vo výške 28 269 EUR poskytnutého z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Slávnosť sa uskutočnila pod patronátom obce Spytihněv a Povodí Moravy, s.p. pri účasti mnohých významných hostí. Pozvanie prijali námestníci Ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík a Ing. Zdeněk Adamec, ústredný riaditeľ Státního pozemkového úřadu Ing. Svatava Maradová, radní Jihomoravského kraje Ing. Antonín Tesařík a Ing. Jaroslav Parolek, poslanec Ladislav Okleštěk, riaditeľ ABK Vojtěch Bártek a ďalší predstavitelia štátnej správy a samosprávy. Zo Slovenska sa zúčastnili viacerí vzácni hostia na čele s prorektorom vysokej školy zo Skalice doc. RNDr. Ing. Jozefom Minďašom, PhD. a zástupcom vedenia Slobodného kráľovského mesta Skalica Ing. Ľudovítom Bráneckým.

Generálny riaditeľ štátneho podniku Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský vo svojej uvítacej reči vyzdvihol jedinečnosť a inovatívnosť lode ako výukového priestoru umiestneného v prirodzenom prostredí a príležitosť využitia synergického previazanie aktivít a odborného potenciálu akademickej inštitúcie so správcom toku. Prorektor Stredoeurópskej vysokej školy, n.o. doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. vyzdvihol nové dimenzie edukačného procesu v oblasti životného a prírodného prostredia, ktoré tento projekt otvára. 

K veľkému úspechu celej slávnosti výrazne pomohla obec Spytihněv, najmä starosta obce Mgr. Vít Tomaštík.

Slávnostný kolorit spustenia novej lode na vodu zavŕšilo tradičné požehnanie miestnym duchovným správcom p. Mgr. Bohumilom Kundlom.

Trvalým prístavom Jana Amosa bude prístav vo Veselí nad Moravou.

Plavidlo zhotovila firma Hamboot s.r.o. Spytihněv.

 

Fotogaléria + ďalšie informácie k projektu (web stránka projektového partnera)

http://edukacni-lod.pmo.cz/cz/

 

Slavnostní spuštění nové edukační lodě na vodu Baťova kanálu


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Mgr. Dominika Kosová
Asistentka riaditeľa
tel.: +421 34 696 52 55
email: d.kosova@sevs.sk