časopis Vedecký obzor

 

   Elektronická verzia časopisov Vedecký obzor

 

 

 

Vedecký obzor č. 1/2017

Vedecký obzor č. 2/2017

Vedecký obzor č. 2/2016

Vedecký obzor č. 1/2016

Vedecký obzor č. 2/2015

Vedecký obzor č. 1/2015

Vedecký obzor č. 2/2014

Vedecký obzor č. 1/2014

Vedecký obzor č. 2/2013

 Vedecký obzor č. 1/2013 

 

 Vedecký obzor

Vedecký obzor je vedecký recenzovaný časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne v tlačenej a elektronickej verzii. Je zameraný na tieto oblasti aplikovaného výskumu:

•    číslo 1: politické a ekonomické vedy
•    číslo 2: ekológia a environmentálne vedy

Uverejňuje state a analytické štúdie slovenských a zahraničných autorov v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Hlavný redaktor
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Redaktor
Ing. Lenka Dubovická, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Redakčná rada
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
prof. Dr. Mihály Dobróka, Univerzita v Miskolci , Maďarsko
doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., Medzinárodný inštitút ekonomiky a práva v Prahe, ČR
prof. Aleksandr Nesterov, DrSc., Uralská federatívna univerzita v Jekaterinburgu, Rusko
doc. JUDr. Vladimír Gecelovský, CSc., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
prof. Dr. Evgeny Kozhokin, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
prof. Dr. Carlo Masala, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczová, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
prof. Vladimir Štoľ, DrSc., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
prof. Gennadii Varlamov, DrSc., Kyjevský polytechnický inštitút, Ukrajina
prof. Tomasz Wolowiec, PhD., Vysoká škola ekonomiky a inovácií v Lubline, Poľsko

Kontaktná adresa
Vedecký obzor, Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica, Slovenská republika
tel.: +421 34 664 7061,
fax: +421 34 664 7063
e-mail:  vedecky.obzor@sevs.sk

Registračné číslo Ministerstva kultúry SR: EV 2796/08
ISSN 1337-9054
EAN 9771337905009

Pokyny pre autorov

1. Zameranie a uzávierky jednotlivých čísel v roku 2013

číslo 1/2013: politické a ekonomické vedy – uzávierka: 30.6.2013
číslo 2/2013: ekológia a environmentálne vedy – uzávierka: 30.10.2013

2. Príspevok

Autori môžu zaslať príspevky zamerané na uvedené oblasti aplikovaného výskumu, ktoré spĺňajú všetky  formálne požiadavky kladené na vedecké práce redakcii časopisu na adresu vedecky.obzor@sevs.sk.
Zaslané príspevky podliehajú recenzii  nezávislých odborníkov, ktorí budú určení redakčnou radou.

3. Prehlásenie o poskytnutí licencie

Podmienkou pre uverejnenie príspevku v časopise je autorom (autormi) vlastnoručne podpísané  prehlásenie o poskytnutí licencie , v ktorom autor (autori) poskytuje (poskytujú) nadobúdateľovi (Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici) bezplatne právo uverejniť príspevok v tlačenej a elektronickej verzii časopisu a súčasne prehlasuje (prehlasujú), že príspevok vytvoril (vytvorili) vlastnou samostatnou tvorivou činnosťou a neexistujú na toto dielo autorské práva iných osôb, príspevok je pôvodný, a doteraz nebol verejne publikovaný (s  výnimkou príspevkov, ktoré boli doteraz uverejnené len vo vedeckých zborníkoch alebo v zborníkoch z konferencií).

4. Recenzia

Recenzentov  určujú členovia redakčnej rady časopisu spomedzi  uznávaných odborníkov  v predmetnej oblasti aplikovaného výskumu.
Recenzia musí obsahovať  pripomienky a poznámky oponenta, stručné zhodnotenie prínosu článku a záverečný výrok, ktorý môže mať jednu z nasledovných podôb:
•    odporúča  publikovať bez pripomienok
•    odporúča  publikovať  s pripomienkami, ich zapracovanie je na zvážení autora
•    odporúča  publikovať s pripomienkami, ktoré vyžaduje zapracovať do príspevku (príspevok sa vracia späť oponentovi na opätovné posúdenie)
•    neodporúča (príspevok nebude publikovaný)
Redakčná rada môže v prípade pochybností so záverom oponentského posudku určiť na porovnanie ďalšieho oponenta. V tomto prípade je potrebný na uverejnenie článku aspoň jeden kladný posudok.
O výsledku informuje redakcia autora prostredníctvom e-mailu. Ak príspevok nie je  prijatý, je redakcia oprávnená si ponechať jeden jeho exemplár.

5. Výber príspevkov

Výber príspevkov uskutočňuje redakčná rada časopisu. Na uverejnenie článku neexistuje právny nárok. Za uverejnenie článku v časopise sa nevyžadujú žiadne poplatky.

6. Rukopisy

a) článok zasielajte len v elektronickej podobe na adresu vedecky.obzor@sevs.sk. V prípade, že bude vybraný redakčnou radou na recenzovanie, vás budeme informovať
b) rukopis musí byť vytvorený v jednom súbore formátu MS Word podľa vzorového príspevku
c) príspevky nepresahujúce 15 strán formátu vzorového príspevku musia byť spracované v súlade s platnými pravidlami pravopisu slovenského príp. českého alebo anglického jazyka
d) príspevok musí byť vytvorený tak, aby mohol byť uverejnený v čiernobielej podobe – nie je preto prípustná napr. iná ako čierna farba písma, farebné pozadie tabuliek, obrázky a grafy s farebným pozadím, farebnými čiarami, farebnými ohraničeniami či farebnými popismi
e) príspevok musí obsahovať meno, priezvisko a tituly autora, jeho kontaktnú e-mailovou adresu  a názov pracoviska
f) príspevok musí obsahovať nasledujúce časti a to:

•    Abstrakt (t.j. stručný popis príspevku)
•    Kľúčové slová (t.j. minimálne tri kľúčové slová charakterizujúce zameranie príspevku)
•    Abstract (t.j. abstrakt v anglickom jazyku)
•    Key words (t.j. kľúčové slová v anglickom jazyku)
•    a na konci časti Záver, Literatúra

g) rovnice musia byť očíslované a musia byť vytvorené vo formáte Microsoft Equation 3.0
h) premenné musia byť v texte písané kurzívou
i) pri zápise čísla sa na oddelenie desatinných miest používa čiarka, zatiaľ čo tisíce sa oddeľujú medzerou
j) každá tabuľka musí byť očíslovaná, musí obsahovať nadpis a v prípade prevzatých údajov aj zdroj týchto dát
k) každý obrázok (graf, schéma) musí byť očíslovaný, musí obsahovať popis a v prípade prevzatých údajov aj zdroj týchto dát
l) poznámky pod čiarou by mali byť používané skôr výnimočne a slúžia len
•    na predstavenie autora uvedením jeho mena, priezviska, titulov, e-mailové adresy a názvu jeho pracoviska
•    k popisu výskumného projektu, ktorého výsledkom je prezentovaný príspevok
•    k ďalším poznámkam ďalej vysvetľujúcim text, avšak nie na odkazy na literatúru

7. Bibliografické citácie

Musia odpovedať STN ISO 690 a STN ISO 690-2.
Výňatky z medzinárodných predpisov ISO týkajúcich sa bibliografických citácií sú k dispozícii napr. na

bit.ly/ISO_690-1
bit.ly/ISO_690-2

Dokumenty

Prehlasenie o poskytnuti licencie
Vzorovy prispevok vedecky obzor

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

Ľubica Rozborilová
Referentka akademickej knižnice
tel.: +421 34 664 43 01, +421 34 690 34 13
email: rozborilova.lubica@kniznica.skalica.sk