Centrum pre výskum zmeny klímy (úroveň 2)

Centrum sa zameriava na riešenie dôsledkov zmeny klímy v krajine s dôrazom na manažérske aktivity v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, vodného hospodárstva a využívania krajiny. Osobitný dôraz sa kladie na riešenie metodických otázok bilancovania emisií skleníkových plynov v rámci IPCC kategórie – AFOLU (Agriculture, Forestry, Other Land Use). Odborníci z centra sa podieľali na príprave Národnej adaptačnej stratégie pre zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy na Slovensku (MŽP SR).


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: j.mindas@sevs.sk