Laboratórium pre environmentálne analýzy pomocou LCA (Life Cycle Assessment) metódy (úroveň 2)

Základným cieľom projektu laboratória je integrácia problematiky LCA metódy do povedomia našich študentov a vedeckých pracovníkov s cieľom ich zapojenia do vedeckovýskumnej činnosti a zdokonaľovania v oblasti výskumu a implementácie LCA metódy.

Na účely vypracovania environmentálnych analýz pomocou LCA metódy v našom LCA centre na SEVS sa pracuje so softvérovým nástrojom SIMA Pro. Sima Pro je softvérový nástroj, ktorý umožňuje zhromaždenie a analýzu environmentálnych charakteristík výrobkov a služieb. Pomocou tohto nástroja môže používateľ ľahko navrhovať a analyzovať celý životný cyklus výrobku, systematickým a transparentným spôsobom:

Základná charakteristika LCA metódy

S ohľadom na komplexný prístup výrobku alebo procesu je LCA analýza charakterizovaná ako analýza „od kolísky k hrobu“ (from craddle to grave). LCA dáva systémový rámec na identifikáciu, analýzu a plánovanú redukciu negatívnych environmentálnych prínosov, v niektorých fázach životného cyklu výrobku. Je veľmi dôležitý nástroj pri dizajne nových výrobkov, inovácii alebo pri zlepšovaní existujúcich výrobkov, alebo výrobných systémov. LCA výsledky môžu byť významné pre kontrolu a zlepšenie výrobných procesov. Metóda LCA je považovaná za univerzálnu metódu, ktorá je využiteľná pre každú organizáciu, bez ohľadu na jej charakter a oblasť podnikania, z hľadiska objektívneho posúdenia životného cyklu produktu.

LCA metóda v súčasnosti zažíva metodologickú expanziu. Táto svetovo uznávaná, štandardizovaná vedecká metóda je široko aplikovaná vo vedeckovýskumných, edukačných a inovačno-praktických procesoch. Mnohé európske vysoké školy a univerzity túto metódu zaradili do svojich študijných programov.

Súčasný stav využitia LCA na Slovensku

  • Prístup „life cycle thinking“, ktorý vychádza z LCA, bol v podmienkach Slovenskej republiky zmienený v programe odpadového hospodárstva SR do roku 2005, v novom programe do roku 2010 však zmienka o tomto prístupe chýba.
  • Na akademickej pôde vznikli viaceré výskumné projekty na univerzitách v Košiciach, vo Zvolene, v Bratislave a aktuálne aj na SEVS.
  • V súčasnosti v SR je vo vedeckej oblasti akútny nedostatok informácií o LCA, jednotlivých modeloch na riešenie konkrétnych problémov pomocou LCA. Najzávažnejší nedostatok tvorí absencia kvalitnýchúdajov o vstupoch do výrobných procesov, kvalita údajov o výstupoch (emisie, odpady) je nízka.

Stav výskumu o LCA problematike v strednej Európe

  • Metodológia LCA patrí v priemyselne vyspelých a environmentálne uvedomelých štátoch medzi bežné nástroje environmentálneho manažérstva, slúžiace na  zefektívnenie tvorby a ochrany životného prostredia a sociálno-ekonomickej prijateľnosti produkcie.
  • V súčasnosti v štátoch strednej Európy nemá LCA metóda vybudované dostatočné vedecké, pedagogické a vedomostné zázemie, aby sa efektívne využívala v prospech tvorby a ochrany životného prostredia a zefektívnenia nákladov na produkciu, čo patrí medzi jej hlavné strategické ciele.
  • Ambíciou našej vysokej školy prostredníctvom tohto projektu je prispieť k intenzifikácii a rozvoju LCA metódy v podmienkach Slovenskej republiky

Perspektívy budúceho využitia LCA metódy

  • Metóda LCA má veľkú budúcnosť, preto je právom považovaná za jeden z najdôležitejších nástrojov na dosiahnutie udržateľného rozvoja a za hlavný nástroj formujúcej sa integrovanej produktovej politiky. S týmto cieľom sa stále ďalej intenzívne rozvíja, predovšetkým sa určujú jej ďalšie kategórie dosahu a stanovujú sa parametre potrebné pre výpočty negatívnych vplyvov.
  • Spresňujú, zjednocujú a zdokonaľujú sa aplikačné postupy. Riešia sa problémy so zberom a spracovaním obrovského množstvá dát. Je možné predpokladať, že s rozvojom metódy LCA sa budú spresňovať a zlacňovať jej databázy a príslušný softvér, takže celková efektívnosť aplikácie metódy sa bude rýchlo zvyšovať. Pravdepodobne v blízkej budúcnosti budú bezplatne k dispozícii priemerné výsledky LCA pre niektoré materiály.


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: j.mindas@sevs.sk