Sieť vedeckovýskumných inštitúcií strednej a juhovýchodnej Európy zaoberajúcich sa LCA metódou (úroveň 3)

SEVS patrí už od svojho vzniku k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim vzdelávacím inštitúciám na Slovensku v oblasti environmentálneho manažérstva. Táto skutočnosť nás predurčuje prostredníctvom predkladaného projektu vytvoriť edukačno-komunikačnú sieť medzi partnerskými inštitúciami v strednej a juhovýchodnej Európe na podporu a rozvoj LCA metodológie.

Naše doterajšie skúsenosti budú dôležitou výhodou pri realizácii projektu a rozvoji problematiky hlavne pri metodike implementácie v špecifických podmienkach Slovenskej republiky. V rámci partnerských organizácií sú evidentné zhody v zabezpečovaných študijných programoch, vedeckovýskumnej profilácii a v aplikovanom výskume v environmentálnom manažérstve.

V tomto roku sme podpísali zmluvu o spolupráci a vytvorení Siete vedeckovýskumných inštitúcií strednej a juhovýchodnej Európy zaoberajúcich sa LCA metódou s partnerskými inštitúciami:

 • Univerzita Novi Sad
 • Univerzita Poznaň
 • Univerzita Miškovec
 • Univerzita Ľubľana
 • Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
 • Univerzita Josipa Juraja Strossmayera Osijek

Ciele projektu

 • Vychádzajúc zo stupňa implementácie LCA metódy vo vzdelávacom a výskumnom priestore na Slovensku, v porovnaní s priemyselne vyspelými krajinami, je hlavným cieľom projektu výskum a vývoj metodológie LCA smerom k úrovni a stavu implementácie v priemyselne rozvinutých a environmentálne uvedomelých štátoch.
 • Primárnym cieľom projektu je zvyšovanie povedomia a reporting o problematike udržateľného rozvoja, tvorbe a ochrane životného prostredia, ako aj precizovanie a integrácia LCA metodológie pre implementáciu v štátnom vzdelávacom a priemyselnom sektore na Slovensku.
 • Projekt kladie dôraz nielen na zavádzanie LCA metódy medzi študentov, ale aj do podnikateľskej sféry do jednotlivých podnikov, čím by sa mohlo prostredníctvom metódy prispieť k identifikácii možných zlepšení v produktovej politike podnikov a k obmedzeniu negatívnych environmentálnych aspektov počas životného cyklu produktu.
 • Úlohou predkladaného projektu je prispieť k rozvoju vedomostného zázemia, ku komunikácii, k implementácii a popularizácii LCA metódy v Slovenskej republike, prostredníctvom komunikácie s partnerskými organizáciami v regióne strednej a juhovýchodnej Európy.

Prínosy projektu

 • Prínosom predkladaného projektu bude organizácia tematických konferencií, workshopov a výstupov v podobe vedecko-odborných publikácií o LCA problematike medzi jednotlivými partnerskými organizáciami. Očakávaným výsledkom tejto snahy by mal byť hlbší výskum a vytváranie nových poznatkov o LCA metóde a jej postupné zapájanie do povedomia nielen študentov a cez nich ako absolventov aj do praxe, ale aj verejnosti v najširšom slova zmysle.
 • Jedným z nosných spoločensko-ekonomických prínosov projektu je kreovanie kompetentného a fundovaného vedeckovýskumného tímu pre rozvoj a implementáciu LCA metodológie v praxi.
 • Jednou zo základných priorít a prínosov projektu je aj „integrácia mladých vedcov“ do projektu s cieľom ich zapojenia do vedeckovýskumnej činnosti a zdokonaľovania v oblasti výskumu a implementácie LCA metódy.
 • Projekt prispeje k rozvoju siete LCA centier zriaďovaných v pedagogických vedeckovýskumných procesoch v strednej a juhovýchodnej Európe – CASE-LCA. Zaradením do tejto siete budeme schopní uchádzať sa a participovať na vysokorozpočtových projektoch, napr. FP 8.
 • Projekt prispeje k rozvoju a splneniu požiadaviek, ako z aspektu výrobku, tak aj z aspektu procesu, kde je nevyhnutné pri vypracovávaní štúdií LCA používať efektívne nástroje a softvér, ako je Gabi a Sima, na zlepšovanie environmentálnych vlastností produktu.


Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
tel.: +421 34 696 52 24
email: j.mindas@sevs.sk